Derde Merwedehaven

Ligging en inhoud

Het plangebied beslaat de Derde Merwedehaven met het daarin gelegen staalstraalbedrijf, de bestaande bedrijvigheid ten noorden van de haven, een 380 kV-schakelstation ten westen ervan, een nieuw bedrijventerrein van 4 ha aan de zuidzijde en de gesloten stortplaats.

Het plangebied wordt begrensd door de Vogelaarsweg en de Beneden – Merwede, het recreatiegebied Hollandse Biesbosch en de Baanhoekweg.

kaartje ligging Derde Merwedehaven

In werking getreden

De gemeenteraad heeft het eerder genomen besluit ter vaststelling van het bestemmingsplan "Derde Merwedehaven" d.d. 16 juni 2015, kenmerk 1406988, naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 18 mei 2016, nummer 201506107/1/R4, herzien op 27 september 2016.

Het besluit van 27 september 2016 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 16 augustus 2017 behoudens de artikelen 3.5.7 en 18.3 in stand gelaten. Genoemde artikelen zijn vernietigd, maar de rechtsgevolgen blijven in stand.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij het raadsvoorstel

raadsbesluit

uitspraak Raad van State