Brandveilig gebruik

Voor brandveilig gebruik maken we onderscheid in 3 verschillende situaties: Omgevingsvergunning, Meldingsplicht en Algemeen gebruik. Bij Algemeen gebruik hoeft u geen vergunning aan te vragen of een melding te doen. U moet wel voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit voor brandveilig gebruik.

Kosten

 • de melding is gratis
 • de omgevingsvergunning hangt af van de soort aanvraag

Afhandeling

Uw melding doet u minstens 4 weken voor de aanvang van het gebruik. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Is uw melding of aanvraag niet compleet? Dan krijgt u van ons bericht hierover.

Aanvragen

De melding en de aanvraag dient u in via Omgevingsloket online.

Omgevingsloket online

Brandveilig gebruik: omgevingsvergunning of melding

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig als u in een gebouw of ander bouwwerk:

 • bedrijfsmatig nachtverblijf biedt aan meer dan 4 personen zoals: hotel, pension, kampeerboerderij of
 • verzorgend nachtverblijf biedt aan meer dan 4 personen zoals: een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis
 • u dagverblijf biedt aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar zoals in een basisschool of kinderdagverblijf of u dagverblijf biedt aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, zoals bij dagopvang

Melding

U doet een melding als u een bouwwerk:

 • in gebruik neemt of gebruikt voor meer dan 50 personen tegelijk
 • gaat gebruiken op basis van gelijkwaardigheid
 • in gebruik neemt of gebruikt voor een woonfunctie voor kamerverhuur (meer dan 5 wooneenheden)

U doet uw melding minimaal 4 weken voor de aanvang van het gebruik.

Meesturen bij aanvraag vergunning of melding

Bij uw aanvraag of melding stuurt u mee:

 • het aanvraagformulier of meldingsformulier dat u via het omgevingsloket online invult en opstuurt
 • een situatieschets met noordpijl op schaal van minimaal 1:1000
 • per bouwlaag een plattegrond die voldoet aan de eisen:
  • schaal maximaal 1:100 bij een bouwlaag kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte
  • schaal maximaal 1:200 bij een bouwlaag van 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte of meer

Op de plattegrond over het brandveilig gebruik vermeldt u de volgende gegevens:

 • de schaal van de plattegrond
 • per bouwlaag:
  • de hoogte van de vloer boven het meetniveau
  • de gebruiksoppervlakte
  • het maximum aantal personen
 • per ruimte:
  • de vloeroppervlakte
  • de gebruiksbestemming
  • bij ruimten voor meer dan 25 personen: de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in het Bouwbesluit
 • aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig):
  • brand- en rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van deuren
  • zelfsluitende deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
  • sluitwerk van deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
  • vluchtrouteaanduidingen
  • noodverlichting
  • oriëntatieverlichting als bedoeld in het Bouwbesluit
  • brandmeldcentrale en -paneel
  • brandslanghaspels
  • mobiele brandblusapparaten
  • droge blusleidingen
  • brandweeringang
  • sleutelkluis of -buis
  • brandweerlift

De aanduidingen zijn conform NEN 1414: 2007, voor zover deze norm daarin voorziet. Bij de toepassing van een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.3, van het Bouwbesluit. U verstrekt ook gegevens en documenten waarmee u de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk maakt.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kijkt u op de website van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt ook uw vraag stellen via het contactformullier.