Brandveilig gebruik

Voor brandveilig gebruik maken we onderscheid in 2 verschillende situaties: meldingsplicht en algemeen gebruik. Bij algemeen gebruik hoeft u geen melding te doen. U moet wel voldoen aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor brandveilig gebruik.

Aanvragen

De melding doet u bij het Omgevingsloket.

Kosten

De melding is gratis

Afhandeling

De melding maakt u minstens 4 weken voor de start van het gebruik. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u van ons bericht hierover.

Brandveilig gebruik: meldingsplicht

U doet een melding als u een bouwwerk in gebruik neemt als:

 • woonfunctie voor kamergewijze verhuur of zorg 
 • bijeenkomstfunctie voor
  • kinderen jonger dan 12 jaar vanaf 10 personen
  • personen met een fysieke of geestelijke beperking vanaf 10 personen
  • een andere bijeenkomstfunctie vanaf 50 personen 
 • celfunctie vanaf 10 personen 
 • gezondheidszorgfunctie met bedgebied vanaf 10 personen of een andere gezondheidszorgfunctie vanaf 50 personen 
 • industriefunctie vanaf 150 personen 
 • kantoorfunctie vanaf 150 personen 
 • logiesfunctie in een logiesgebouw (bijvoorbeeld hotel of bed & breakfast) vanaf 10 personen of een andere logiesfunctie vanaf 50 personen 
 • onderwijsfunctie voor basisonderwijs vanaf 10 personen of een andere onderwijsfunctie vanaf 50 personen 
 • sportfunctie vanaf 50 personen 
 • winkelfunctie vanaf 50 personen 
 • overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen vanaf 50 personen, het personenvervoer vanaf 50 personen 
 • bouwwerk geen gebouwzijnde vanaf 50 personen, met een uitzondering voor bouwwerken geen gebouwzijde voor het wegverkeer

U doet uw melding minimaal 4 weken voor de aanvang van het gebruik.

Meesturen bij melding

Bij uw aanvraag of melding stuurt u mee:

 • het meldingsformulier dat u via het omgevingsloket online invult en opstuurt
 • een situatieschets met noordpijl op schaal van minimaal 1:1000
 • per bouwlaag een plattegrond die voldoet aan de eisen:
  • schaal maximaal 1:100 bij een bouwlaag kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte
  • schaal maximaal 1:200 bij een bouwlaag van 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte of meer

Op de plattegrond over het brandveilig gebruik vermeldt u de volgende gegevens:

 • de schaal van de plattegrond
 • per bouwlaag:
  • de hoogte van de vloer boven het meetniveau
  • de gebruiksoppervlakte
  • het maximum aantal personen
 • per ruimte:
  • de vloeroppervlakte
  • de gebruiksbestemming
  • bij ruimten voor meer dan 25 personen: de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in het Bouwbesluit
 • aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig):
  • brand- en rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van deuren
  • zelfsluitende deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
  • sluitwerk van deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
  • vluchtrouteaanduidingen
  • noodverlichting
  • oriëntatieverlichting als bedoeld in het Bouwbesluit
  • brandmeldcentrale en -paneel
  • brandslanghaspels
  • mobiele brandblusapparaten
  • droge blusleidingen
  • brandweeringang
  • sleutelkluis of -buis
  • brandweerlift

De aanduidingen zijn conform NEN 1414: 2007, voor zover deze norm daarin voorziet. Bij de toepassing van een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.3, van het Bouwbesluit. U verstrekt ook gegevens en documenten waarmee u de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk maakt.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

In het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' staan landelijke regels voor brandveilig gebruik. Het gaat om brandveilig gebruik van plaatsen waar mensen iets organiseren. Zoals evenementen. Voor brandveilig gebruik van gebouwen zijn de regels uit het Bouwbesluit van toepassing.

Regels bij evenementen 

Eerst bestond de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening. Maar deze regels waren niet altijd duidelijk en verschilden per gemeente. Daarom bestaat sinds 1 januari 2018 het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'. Bij alle evenementen gelden regels op het gebied van brandveilig gebruik. Organisatoren moeten deze regels toepassen.

Melding 

Organisatoren moeten in specifieke gevallen ook een melding brandveilig gebruik bij de gemeente maken. Dit is het geval als het evenement:

 • een verblijfsruimte heeft, waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf is voor meer dan 10 personen 
 • in een verblijfsruimte verzorging is aan:
  • meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
  • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
 • een verblijfsruimte is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, of
 • organisatoren gebruik maken van een andere toepassing dan het besluit voorschrijft. Waarbij ze het brandveilig gebruik toch garanderen

Organisatoren hoeven soms geen melding te maken, terwijl bovenstaande punten wel van toepassing zijn. Dit is het geval als organisatoren:

 • een vergunning voor brandveilig gebruik moeten aanvragen (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • bij een evenementenvergunning dezelfde gegevens al aanleveren (op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening)

Meer informatie staat in het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.