Ontwerpbestemmingsplan

Na verwerking van de inspraak- en overlegreacties ontstaat er een ontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomstig art. 3.8 Wro wordt het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd.

De volgende bestemmingsplannen zijn in ontwerp uitgebracht:

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2

Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Staart, locatie Baanhoekweg 20

Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad

Ontwerpbestemmingsplan Achterweg 2A