Ontwerpbestemmingsplan

Na verwerking van de inspraak- en overlegreacties ontstaat er een ontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomstig art. 3.8 Wro wordt het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd.

De volgende bestemmingsplannen zijn in ontwerp uitgebracht:

Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening Smitsweg, locatie West

Ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck

Ontwerpbestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, locatie Stevenshof

Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie van Godewijckstraat

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7

Ontwerp bestemmingplan Gezondheidspark West - Middenzone