Ontwerpbestemmingsplan

Na verwerking van de inspraak- en overlegreacties ontstaat er een ontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomstig artikel 3.8 Wro wordt het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd.

De volgende bestemmingsplannen zijn in ontwerp uitgebracht:

De termijn om een zienswijze in te dienen is voor alle ontwerp bestemmingsplannen verstreken.