Ontwerpbestemmingsplan

Na verwerking van de inspraak- en overlegreacties ontstaat er een ontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomstig art. 3.8 Wro wordt het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd.

De volgende bestemmingsplannen zijn in ontwerp uitgebracht:

Ontwerp bestemmingsplan 3e herziening Staart, bouwhoogte silo's

Ontwerp bestemmingsplan Vlijweide, scholenlocatie Noordendijk

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7