Ontwerpbestemmingsplan

Na verwerking van de inspraak- en overlegreacties ontstaat er een ontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomstig art. 3.8 Wro wordt het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd.

De volgende bestemmingsplannen zijn in ontwerp uitgebracht:

Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Gravensingel 19

Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad

Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad

Ontwerpbestemmingsplan 150 kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven- Alblasserdam