De Staart

Ligging en inhoud

Het plangebied bestaat uit het bedrijfsterrein De Staart inclusief de Oostpoortlocatie en de woongebieden die hiervan ten zuiden liggen. Het Wantij vormt de zuidgrens van het plangebied. Het bestemmingsplan regelt de bestaande bebouwing en functies.

Het plan maakt ook enkele nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De eerste ontwikkeling is het verkleinen van de veiligheidscontour op de Oostpoortlocatie. Hierdoor kan dichter bij de N3 worden gebouwd. De tweede ontwikkeling is het kunnen bebouwen van het voorterrein van de voormalige stortplaats Crayestein (eigendom HVC). Daarnaast maakt het plan vervangende nieuwbouw mogelijk van de woningen van het Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden aan de Haringvlietstraat. Een deel van het hoofdgebouw kan worden opgehoogd.

kaartje ligging de Staart

In werking getreden

Dit bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 25 juni 2013 en met ingang van 22 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

3e Herziening Staart, bouwhoogte silo's

2e herziening De Staart, locatie Baanhoekweg 20

Bestemmingsplan 150 kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven- Alblasserdam

1e herziening De Staart, locatie Zonnepark Crayestein

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel via telefoonnummer 14078.

Bestemmingsplan downloaden

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking (30,9 kB)

toelichting (1,44 MB)

regels (352 kB)

verbeelding (5,44 MB)

raadsvoorstel (737 kB)

raadsbesluit (34,5 kB)

staat van bedrijfsactiviteiten (62 kB)