De Staart

Ligging en inhoud

Het plangebied beslaat het bedrijfsterrein De Staart inclusief de Oostpoortlocatie en de ten zuiden hiervan gelegen woongebieden. Het Wantij vormt de zuidgrens van het plangebied. Het bestemmingsplan regelt de bestaande bebouwing en functies.

Het plan maakt ook enkele nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De eerste is het verkleinen van de veiligheidscontour op de Oostpoortlocatie waardoor dichter bij de N3 kan worden gebouwd. De tweede is het kunnen bebouwen van het voorterrein van de voormalige stortplaats Craijestein (eigendom HVC). Daarnaast maakt het plan vervangende nieuwbouw mogelijk van de woningen van het Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden 515 aan de Haringvlietstraat. Een deel van het hoofdgebouw kan worden opgehoogd.

kaartje ligging de Staart

In werking getreden

Dit bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 25 juni 2013 en met ingang van 22 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Op dit moment ligt het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage:

Ontwerpbestemmingsplan 150 kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven- Alblasserdam

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit