Spring naar inhoud
  • banner straatbeeld Dordrecht
Home Inwoners Natuur en milieu Info PFOA/C8 DuPont/Chemours Grondwater voormalige stortplaatsen onderzocht op PFOA

Grondwater voormalige stortplaatsen onderzocht op PFOA

De gemeente Dordrecht heeft het grondwater onder de voormalige stortplaatsen Crayestein-Oost, Merwedepolder, Polder Stededijk en Transberg onderzocht op perfluoroctaanzuur (PFOA). In al deze voormalige stortplaatsen is in het grondwater lichte tot zeer lichte gehalten PFOA aangetroffen, maar nergens wordt de voorlopige risicogrens voor PFOA in grondwater (248 ug/l) overschreden.


In Dordrecht is een aantal voormalige stortplaatsen waar in het verleden industrieel chemisch afval is gestort, mogelijk ook afkomstig van Dupont/Chemours. Deze bedrijven gebruikten tot 2012 jarenlang de stof PFOA. Voor alle stortplaatsen geldt dat niet bekend is of er in het verleden PFOA-houdend materiaal is gestort, maar gezien de stortperiode en de beperkte registratie destijds kan dit niet worden uitgesloten. Daarom heeft de gemeente de afgelopen maanden het grondwater onder voormalige stortplaatsen waarvoor zij bevoegd gezag is onderzocht op PFAS (perfluorkoolstoffen), een verzameling stoffen waar PFOA ook deel uitmaakt. 

Grondwateronderzoek
In Nederland is onderzoek naar PFAS in grond en grondwater nog niet gebruikelijk. Het Ministerie van I&M heeft daarom een landelijke pilot 'Kaderbepaling PFAS' opgezet om te bepalen hoe dit onderzoek het beste kan worden uitgevoerd. Dordrecht doet met vier locaties mee aan deze pilot: Polder Stededijk, de Merwedepolder, Transberg en Crayestein-Oost.
Het bedrijf Arcadis heeft bij Polder Stededijk en Merwedepolder grondwatermonsters genomen. Die zijn geanalyseerd en onderzocht. Ook Crayestein-Oost en Transberg zijn bemonsterd, door respectievelijk Tritium en Tauw. In alle gevallen ligt het aangetroffen gehalte PFOA in het grondwater ver onder de voorlopige risicogrens. Wel wordt de jaargemiddelde bovengrens van de milieukwaliteitsdoelstelling voor PFAS in oppervlaktewater overschreden. Deze doelstelling wordt alom beschouwd als extreem laag, maar moet conform de Kader Richtlijn Water in 2027 bereikt zijn.

Vervolg
Ondanks dat er slechts sprake is van lichte tot zeer lichte gehaltes PFOA in het grondwater wordt er in het Kaderonderzoek PFAS verder onderzoek uitgevoerd naar het duiden van de resultaten. Hierbij wordt ook geprobeerd de herkomst van de aangetroffen PFOA te bepalen. Daarvoor is nog geen eenduidige verklaring. Ook het effect van de bijdrage van lozingen van water met verhoogde gehalten aan PFOA op het oppervlaktewater en op rioolwaterzuiveringsinstallaties komt in het vervolgonderzoek aan de orde.

Provincie
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van zogeheten ‘oude stortplaatsen’. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor ‘moderne stortplaatsen’: Crayestein-West en Derde Merwedehaven. Ook die stortplaatsen zijn onderzocht op de aanwezigheid van PFOA. In het grondwater zijn rondom deze stortplaatsen lage concentraties PFOA aangetroffen, die onder de gehanteerde grens voor PFOA in grondwater (248 ug/l) liggen. Om de ontwikkelingen bij Crayestein-West en Derde Merwedehaven zorgvuldig te kunnen volgen, wordt het reguliere grondwatermonitoringsprogramma van beide stortplaatsen uitgebreid met een regelmatige analyse op PFOA. De beheersmaatregelen voor de grondwaterstand bij stortplaats Crayestein-West worden zodanig aangepast dat verspreiding van PFOA tegen gegaan wordt. Tijdens het onderzoek is op één meetpunt een PFOA concentratie van 210 ug/l gemeten. Dit wijkt af van de andere metingen. Twee mogelijk beschadigde peilbuizen zijn afgedicht zodat het stortmateriaal en het grondwater niet meer met elkaar in contact kunnen komen.
Een extern bureau wordt gevraagd archiefonderzoek te doen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de hoeveelheden en samenstelling van het in het verleden door DuPont gestorte bedrijfsafval dat mogelijk PFOA bevatte. Het archiefonderzoek geeft ook meer duidelijkheid over de op dat moment van kracht zijnde vergunningsvoorwaarden en het door de exploitant van de stortplaats opgestelde stortreglement. Lees meer over het provinciale onderzoek in de brief van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten.

Over de risicogrens
De voorlopige risicogrens van 248 ug/l is in 2014 in opdracht van DuPont/Chemours opgesteld door ENVIRON Netherlands BV naar aanleiding van de bodemverontreiniging op het terrein van Chemours/DuPont. Die waarden zijn bepaald op basis van de Europese methodiek van EFSA. Het Rijk heeft nog geen landelijke interventiewaarde voor PFOA opgesteld. Daarom heeft de gemeente Dordrecht het RIVM opdracht gegeven om lokale risicowaarden voor PFOA op te stellen. In het voorjaar van 2017 komen deze risicowaarden beschikbaar.

De stukken van dit dossier zijn te vinden op het raadsinformatiesysteem.

 


Meer over de pilot

Bovengenoemde pilot betreft een landelijk onderzoek onder de naam "PFAS Kaderbepaling". Het is een samenwerkingsverband van de adviesbureaus TTE, Witteveen en Bos en Arcadis. De deelnemende partijen en/of klankbordleden zijn o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten, waterschappen en het RIVM. In totaal wordt in heel het land onderzoek gedaan op 15 locaties.

Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens