Spring naar inhoud
  • Mensen op het Emmaplein in Dordrecht
Home Inwoners Wonen en bouwen Welkom in Dordrecht Huisvesting Arbeidsmigranten

Huisvesting Arbeidsmigranten

Information for migrant workers in English Information for migrant workers in English

Informacje dla pracowników migrujących w języku PolskimInformacje dla pracowników migrujących w języku Polskim


In de periode van oktober 2010 – oktober 2012 heeft de gemeente met een speciale taskforce gewerkt aan de oplossing van de problemen op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij de start waren veel problemen rond geluidsoverlast, brandonveilige situatie, parkeeroverlast en sterk wisselende bewoning in illegale kamerverhuurpanden.

Kamers in DordrechtDe laatste jaren zijn veel Europeanen naar Nederland gekomen voor werk. Ook in en om Dordrecht wonen daardoor veel arbeidsmigranten, voor korte of lange tijd en meestal in panden die kamergewijs worden verhuurd. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie. De gemeente zet zich er voor in dat ze op een verantwoorde manier worden gehuisvest. Door concentraties van arbeidsmigranten tegen te gaan, gaat de gemeente overlast tegen. In de eindrapportage van de taskforce is uitgebreid verslag gedaan van de bevindingen. Samengevat is de situatie momenteel op orde, maar kunnen nieuwe ontwikkelingen binnen Europa en Nederland tot hernieuwde aandacht noodzakelijk maken.

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Dordrecht hebben verschillende particulieren en corporaties woonruimte beschikbaar. Waar deze huisvesting plaatsvindt in voormalige eengezinswoningen, staan deze adressen vermeld op de PDF-bestandlijst legale kamerverhuurpanden. (35 kB) Bent u op zoek naar woonruimte voor uw werknemers, dan kunt u contact opnemen met de adviseurs van Dordt onderneemt.
Banner Huisvesting Migranten

Huisvesting arbeidsmigranten na 2012

Problemen rond illegale bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten is van alle tijden. De komende jaren verwacht de gemeente nog steeds druk op de huisvestingsmarkt vanuit deze doelgroep. De inspecties en handhaving op illegale bewoning, splitsing en samenvoeging van panden gaan daarom door. De gemeente zal de ontwikkelingen in beschikbare woonruimte ook samen met de corporaties blijven volgen.

Wilt u uw woning verhuren? Doe het dan goed!

Voor het verhuren van kamers in een pand met een woonbestemming is een onttrekkingsvergunning nodig in het kader van de huisvestingsverordening. De gemeente kan deze vergunning intrekken als de verhuurder de voorschriften niet naleeft. Voor een onttrekkingsvergunning geldt een compensatiebedrag van ongeveer € 5.000 (exclusief leges). Een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning ligt, met de ontwerpvergunning, gedurende zes weken ter inzage op het stadskantoor, zodat omwonenden hun zienswijzen eventueel kenbaar kunnen maken. Voor woningen waarin vijf of meer wooneenheden zijn, moet de huiseigenaar ook een gebruiksmelding doen op grond van het Bouwbesluit 2012. Bij verhuur aan meer dan 4 personen is daarnaast ook een omgevingsvergunning nodig, omdat het een afwijking is van het bestemmingsplan.

De benodigde omgevingsvergunning en onttrekkingsvergunning kunt u aanvragen via de Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, telefoonnummer 14 078. Tevens kunt u hier een gebruiksmelding doen.

De gemeente kan een vergunning intrekken als de verhuurder niet voldoet aan de regels voor goed verhuurderschap. Deze zijn vastgelegd in de beleidsregels goed verhuurderschap. De gemeente kan de vergunning ook intrekken als er sprake is van een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in het pand en/of de omgeving van het pand.

Quotering

In Dordrecht mag per straat niet meer dan vijf procent van de particuliere woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur. In de wijken de 19e eeuwse Schil, het Reeland en Krispijn geldt 2 procent van de particuliere woningen per straat (zie de gebiedskaart). De vergunning wordt geweigerd bij overschrijding van dit percentage. Langere straten met meer dan 150 huisnummers worden opgedeeld in verschillende quoteringsgebieden. De quoteringsregeling is één van de criteria waarop de aanvraag voor een onttrekkingsvergunning wordt getoetst. De gemeente heeft die regeling ingesteld om concentratie van kamerverhuur tegen te gaan en daardoor overlast te voorkomen. De quoteringsregeling geldt voor de hele gemeente Dordrecht.

Ontoelaatbare inbreuk woon- en leefmilieu

Een onttrekkingsvergunning wordt ook geweigerd als vaststaat of aannemelijk is dat verlening van de vergunning leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in het pand waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en/of de omgeving van dat pand.

Wat te doen bij overlast?

Omwonenden die overlast ervaren, bijvoorbeeld door kamerverhuur aan arbeidsmigranten, kunnen daarvan melding doen.

Acute overlast, zoals nachtelijke geluidsoverlast, kan direct worden gemeld bij de politie via het reguliere nummer 0900-8844.
Illegale kamerverhuur en/of overbewoning kunnen van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch bij de gemeente gemeld worden via telefoonnummer 078- 770 4286 of per mail: kamerverhuur@dordrecht.nl.

Voor ernstige, structurele, overlast is er het Meldpunt Zorg, Overlast en Huiselijk Geweld: 0909-6353786 of meldpuntZO-SHG@ggdzhz.nl.

U leest meer over de te nemen stappen in het Burenboekje, dat breed is verspreid in diverse wijken van Dordrecht. Het boekje bevat adviezen over omgaan met buren en wat te doen als praten niet meer helpt. Bij het boekje hoort een Burenposter met informatie voor arbeidsmigranten in hun eigen taal, over een aantal belangrijke leefregels.

Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens