Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad

Ligging en inhoud

De bestemmingsherziening betreft een kavel ter plaatse van het Deimospad 21 in Sterrenburg, waar op dit moment een woning uit 1959 en een vrijstaande garage op staan. De voorgestelde bestemmingsplan wijziging omvat de sloop van de bestaande woning en de vrijstaande garage en het splitsen van de kavel in twee kavels van ongeveer gelijke grootte, waarop twee woningen zullen worden gebouwd.

kaartje ligging Deimospad 21

 

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan '4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21.' (NL.IMRO.0505.BP181Herzdeimos21-2401) met bijbehorende stukken met ingang van 11 februari 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 25 maart 2019) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan '4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21'.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 18 maart 2019 een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 7704929.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.
 

Bekijk hier de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar, J. Prins van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704929.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking 

toelichting

regels

verbeelding

archeologisch onderzoek

bodemonderzoek

flora en fauna onderzoek

collegebesluit