Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Gravensingel 19

Ligging en inhoud

Het plan maakt de bouw mogelijk van 28 zorgeenheden en 9 appartementen ter plaatse van de voormalige Maranathakerk.

kaartje ligging Gravensingel 19

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens openingsuren het ontwerpbestemmingsplan '10e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Gravensingel 19' (NL.IMRO.0505.BP188Herzgravens19-2101) met bijbehorende stukken met ingang van 4 maart 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer. Een ieder kan gedruende de termijn van ter inzagelegging (t/m 15 april 2019) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.) Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19'. Voor het indienden van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 21 maart 2019, een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel (078) 770 4900. 

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar H. Visser, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704900.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

bijlage 1 Akoestisch onderzoek

bijlage 2 Archeologisch onderzoek

bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek

bijlage 4 Nader bodemonderzoek

bijlage 5 Quick scan natuur

bijlage 6 Parkeerbalans

bijlage 7 Digitale watertoets

bIjlage 8 Toets Ladder voor duurzame verstedelijking

bijlage 9 Vormvrije mer beoordeling