Invoering Omgevingswet

In januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet is een nieuwe wet waarin alle wetten en regels voor de 'fysieke leefomgeving' staan.

De fysieke leefomgeving gaat over alles buiten: milieu, bodem, geluid, water, natuur, landschap, verkeer en vervoer, energie, gebouwen, gezondheid en cultureel erfgoed.

Nu zijn er nog veel aparte wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Deze staan vaak de ontwikkeling in de weg van vernieuwende en duurzame ideeën. De nieuwe wet bundelt en versimpelt deze losse wetten en regels. De Omgevingswet zorgt voor minder regels. Deze regels zijn straks sneller en makkelijker te vinden. Daarnaast wordt het makkelijker voor inwoners en ondernemers om met elkaar nieuwe ideeën te starten. Wij kijken mee en adviseren waar kan.

Omgevingsvisie

In januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet schrijft voor dat we een omgevingsvisie maken. Dit is een nieuw beleidsinstrument. In een omgevingsvisie omschrijven we doelen voor het ruimtelijk gebied van Dordrecht.

Lees meer over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie voegt al het ruimtelijke beleid samen en beschrijft de opgaven en doelen voor de gewenste ontwikkeling van een gezonde, fysieke leefomgeving in Dordrecht. Het is het overkoepelende beleid voor het ruimtelijke gebied. Denk hierbij aan plannen voor verkeer, woonvisies en milieubeleid. In de omgevingsvisie staat hoe we in de toekomst de opgenomen doelen gaan halen.

Op www.omgevingsvisiedordrecht.nl leest en bekijkt u alles over de omgevingsvisie.

Omgevingsplan

De regels voor de fysieke leefomgeving staan nu in veel bestemmingsplannen. Vaak voor verschillende wijken of gebieden. Wanneer de omgevingswet in gaat, gaan alle geldende bestemmingsplannen automatisch over in een tijdelijk omgevingsplan.

Lees meer over het omgevingsplan

Nu al oefenen wij met makkelijkere en duidelijker regels. Binnenkort beginnen we ook met het maken van het definitieve omgevingsplan. Wij hebben daarbij de wens om dit eerder dan 2030 klaar te hebben. Wij hopen in 2026 al het definitieve omgevingsplan te hebben. De basis voor het omgevingsplan is de omgevingsvisie Dordrecht. De beleidsdoelen hierin vormen de basis voor de regels in het omgevingsplan.

Lees meer over de omgevingsvisie op www.omgevingsvisiedordrecht.nl.

Omgevingstafel

In januari 2024 wordt de omgevingswet ingevoerd. Met deze wet wordt de 'omgevingstafel' ingevoerd. Dit is een proces om bij een ingewikkeld idee voor de fysieke leefomgeving sneller een vergunning te kunnen verlenen.

Lees meer over de omgevingstafel

Dit gebeurt samen met iedereen die betrokken is bij dit nieuwe plan. De omgevingstafel is bedoeld voor plannen waarvoor al een plek is gevonden en waar de gemeente aan mee wil werken. De aanvrager kan de omgevingstafel straks in het Omgevingsloket aanvragen.

Met de Omgevingswet verandert er het één en ander voor de processen en de afhandeling van ideeën en aanvragen. Zo moeten wij voor bijna alle aanvragen in acht weken een besluit nemen. Daarnaast kijken wij of een aanvraag past in het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan meer regels dan in de bestemmingsplannen van nu. Daarom wordt het ingewikkelder een plan te beoordelen.     

Wie zitten aan de omgevingstafel?

  • degene met het plan of idee,
  • degene die de vergunning verleent,
  • adviseurs van de gemeente,
  • experts van buiten de gemeente,
  • partners van de gemeente en
  • mogelijk ook andere betrokkenen (bijv. omwonenden).

Het organiseren van een omgevingstafel kan helpen om vóór de aanvraag van een vergunning samen te kijken of het nieuwe plan haalbaar is. Wij kijken dan hoe het plan wordt uitgewerkt en afgestemd. We controleren of het plan aan de nieuwe regels voldoet. Het doel is om voor een aanvraag snel en op tijd een vergunning te verlenen.

Totdat de Omgevingswet in werking treedt, oefenen wij met de omgevingstafel bij een paar ingewikkelde nieuwe plannen op deze manier. De ervaringen die wij hierbij krijgen, passen we toe bij nieuwe plannen die straks onder de Omgevingswet gaan spelen.