Ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld document. In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor iedereen vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. En hoe groot en hoog gebouwen mogen zijn.

Kleine bouwwerken zoals een dakkapel, berging of een erfafscheiding zijn vaak toegestaan ongeacht wat het bestemmingsplan bepaald. U heeft hiervoor geen vergunning nodig. U kunt via deze folders van de Rijksoverheid achterhalen welke bouwwerken dit zijn. 

Voor het doorgeven van klachten of vragen over bouwwerken kunt u terecht op de website bouwklachten van de OZHZ.

Bestemmingsplan inzien

Wilt u een bestemmingsplan inzien? Ga dan naar de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.  U kunt hier ook de ontwerp bestemmingsplannen inzien. 

Via de knop 'Plannen Zoeken' kunt u aan de hand van een adres het bestemmingsplan achterhalen. U voert het adres in en drukt op zoeken. Eronder verschijnen de bestemmingsplannen, geordend op datum. De meest recente is het geldende bestemmingsplan. Wanneer u deze aanklikt verschijnt de bestemming met de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Op de landelijke website overheid.nl vindt u berichten van de overheid over uw buurt. Bijvoorbeeld de bekendmakingen over bestemmingsplannen. Hier vind u ook een directe link naar het bestemmingsplan op de landelijke website. 

Op deze site van de gemeente Dordrecht kunt u de bestanden van de bestemmingsplannen inzien en eventueel als pdf downloaden. Let wel: de pdf- bestanden op de gemeentelijke site zijn juridisch niet bindend; de landelijke site ruimtelijkeplannen.nl wél. 

Directe link naar de ontwerpbestemmingsplannen, vastgestelde bestemmingsplannen en de in werking getreden bestemmingsplannen.

Ontwerpbestemmingsplan

Met het ontwerp van een bestemmingsplan geeft het college een aanzet voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.

Het stadsbestuur maakt het ontwerp bekend met een aankondiging in Gemeentenieuws, de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl. U heeft dan zes weken de tijd om te reageren met een zienswijze (bezwaar). 

Het stadsbestuur zal de verschillende belangen af moeten wegen. In een reactie aan de gemeenteraad stelt het college van burgemeester en wethouders voor om die ideeën en zienswijzen wel of juist niet over te nemen. De gemeenteraad besluit of de zienswijzen worden overgenomen en of het ontwerpbestemmingsplan eventueel gewijzigd wordt vastgesteld.

Bekijk de ontwerpbestemmingsplannen.

Vastgesteld bestemmingsplan

Een vastgesteld bestemmingsplan is een plan waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd. Binnen twee weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, moet de gemeente dit besluit bekend maken. De vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad, wordt bekendgemaakt in Gemeentenieuws, de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de vastgestelde bestemmingsplannen.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast, dan kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Dat betekent dat u niets meer kunt doen om het plan te veranderen.

Bekijk de in werking getreden bestemmingsplannen.

  • Vastgesteld bestemmingsplan en geen beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Iemand heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Is niemand in beroep gegaan? Dan worden de regels in het bestemmingsplan meteen geldig en treedt het bestemmingsplan in werking.

  • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep, maar geen voorlopige voorziening

Is in deze zes weken wel iemand in beroep gegaan, maar is geen voorlopige voorziening aangevraagd? Dan gelden na de zes weken de regels van het bestemmingsplan. Toch is het bestemmingsplan dan niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als rechter nog moet beslissen over het beroep. De rechter kan alsnog beslissen dat het bestemmingsplan niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan (al dan niet gedeeltelijk) niet meer.

  • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige voorziening

Is er in de zes weken iemand in beroep gegaan? En heeft iemand ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan na zes weken nog niet geldig.

De voorzitter moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening geeft. Besluit de voorzitter deze te geven? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan voor zover het besluit van de voorzitter strekt, nog niet geldig. Dit duurt in ieder geval totdat de Afdeling bestuursrechtspraak over het beroep heeft beslist. Besluit de Voorzitter geen voorlopige voorziening te geven, dan worden de regels van het bestemmingsplan meteen geldig.

Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak nog moet beslissen over het beroep. Wijst de afdeling het beroep af, dan wordt het bestemmingsplan geldig. Is deze het eens met het beroep, dan is het bestemmingsplan niet meer geldig.

Wijzigingsplan, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning

Afwijkingen van een geldend bestemmingsplan kunnen niet alleen plaatsvinden door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Soms kan dat ook via een wijzigingsplan, een uitwerkingsplan of via een in een omgevingsvergunning opgenomen ontheffing. Daarnaast kan een afwijking worden toegepast via Artikel 4 van Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht.

Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

De regels voor de fysieke leefomgeving staan nu in meerdere bestemmingsplannen. Vaak voor verschillende wijken of gebieden. Wanneer de Omgevingswet in gaat, gaan alle geldende bestemmingsplannen automatisch over in een tijdelijk omgevingsplan. In 2030 moet er één definitief omgevingsplan zijn voor heel Dordrecht. Daarin staan dan alle regels die gelden voor heel Dordrecht.

Naast regels vanuit bestemmingsplannen komen ook verschillende regels van het rijk en gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan. Kortom, een enorme opgave.

Het omgevingsplan zal digitaal te bekijken zijn via het Omgevingsloket. Het doel is de regels voor een locatie of activiteit met één klik op de knop zichtbaar te maken. Op deze manier zijn regels toegankelijker, overzichtelijker en eenvoudiger te vinden voor iedereen. 

Op dit moment is de gemeente aan het oefenen met duidelijkere en eenvoudigere regels. Binnenkort beginnen we met het opstellen van het definitieve omgevingsplan. De gemeente heeft daarbij de wens om het definitief omgevingsplan eerder dan 2030 klaar te hebben. 

De basis voor het omgevingsplan is de omgevingsvisie voor Dordrecht. De beleidsdoelen hierin vormen de basis voor de regels in het omgevingsplan. Lees meer over de omgevingsvisie hierna.

Omgevingsvisie en Welstandnota

De omgevingsvisie en welstandnota vormen belangrijke planvormen/beleidsdocumenten voor de ruimtelijke plannen. Op 28 april 2021 is de omgevingsvisie Dordrecht 1.0 vastgesteld in voorbereiding op de Omgevingswet. Daarmee komen de structuurvisie Dordrecht 2040 en alle herzieningen te vervallen. De omgevingsvisie bevat de strategische en integrale lange termijn visie voor Dordrecht en vormt de basis voor alle ruimtelijke plannen in Dordrecht. De omgevingsvisie beschrijft namelijk de keuzes van de gemeente. Over hoe zij wil functioneren in het fysieke domein en welke ambities zij daar heeft.

Bekijk de Omgevingsvisie

In de regels van ruimtelijke plannen is vaak opgenomen dat bouwplannen moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. De Welstandnota omvat het beleid waaraan bouwplannen worden getoetst.

Bekijk de Welstandnota.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.