Concept ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck 2020

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in het zuidwesten van Dordrecht en grenst:

  • in het noorden aan de Reeweg Zuid en de wijk Dordtse Hout
  • in het oosten aan de N3
  • in het zuiden aan de Kilweg
  • in het westen aan de A16

Het plan bestaat uit de volgende deelgebieden: de Refaja-locatie (noordelijke deel), Smitzigt (voormalige kwekerij van Stadsbeheer) en de naastgelegen boomgaard, Amstelwijck Midden (voornamelijk sportvelden) en Amstelwijck Spoorzone (gecombineerde oostelijke zone noord en zuid).

kaartje ligging Amstelwijck

Het bestemmingsplan is opgesteld als een zogenaamd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dat wil zeggen dat meer thema's geregeld kunnen worden dan gebruikelijk. Een voorbeeld hiervan is klimaatadaptie. Het is namelijk de ambitie van de gemeente dat deze wijk klimaatbestendig wordt. Daarnaast is het plan juridisch anders vormgegeven dan een "gewoon" bestemmingsplan. Dit uit zich met name in een globaal kaartbeeld; de woningbouwplannen zijn bij schrijven van dit bestemmingsplan namelijk nog niet bekend. De regels bieden de waarborgen voor de gewenste kwaliteit en ontwikkeling van het gebied.

Mogelijkheid indienen inspraakreacties

Het bestemmingsplan is nog niet tot achter de komma klaar. Desalniettemin wenst de gemeente u nu al te laten kennismaken met dit bestemmingsplan, voordat het formeel in de loop van dit jaar als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De gemeente is ook benieuwd naar uw reactie.
Het concept ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 16 september 2019 tijdens de openingsuren worden ingezien in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300).
Begin september zal er een inloopavond over dit nieuwe bestemmingsplan plaatsvinden. Dan kunt u hierover met de gemeente in gesprek gaan en uw eventuele vragen stellen. Nader bericht hierover volgt.

Tot en met 16 september 2019 kunnen – bij voorkeur schriftelijke – reacties worden ingediend (adres: Cluster Ruimtelijke Kwaliteit, Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht) onder vermelding van: “inspraakreactie concept ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck 2020".
Voor het indienen van mondelinge reacties dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 5 september 2019, een telefonische afspraak te worden gemaakt (telefoon 078 - 770 4902).
Ingekomen reacties worden betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

Op 3 september 2019 van 19 uur tot 21 uur zal er een inloopavond over dit nieuwe bestemmingsplan worden gehouden. Om 19.15 uur en om 20.15 uur vindt er een presentatie plaats.  De locatie is: Verenigingsruimte PGW, Laan van Londen 1330, 3317 DA Dordrecht.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van de het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk hier de digitale versie.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden. Voor de leesbaarheid is er ook een verbeelding zonder de arceringen voor de gebiedsaanduidingen geplaatst.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

verbeelding zonder arceringen

begripsbepalingen

bepalingen voor de wijze van meten

kwaliteitsdocument

ontwikkelperspectief

memo participatie

milieuonderzoek Amstelwijck

proefverkaveling

quick scan ecologie

ecologisch onderzoek Refaja

geluidonderzoek

archeologieparagraaf

laddermotivering

bouwenvelop Midden

ecologische uitgangspunten Amstelwijck