Voorontwerpbestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt tussen de Noordendijk, de Oranjelaan, de noordelijke oever van de Vlij aan de Wantijbuurt en bevat de jachthaven in de Vlij ten westen van Plan Tij.

kaartje ligging

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van maximaal 70 woningen en de realisatie van een zoetwatergetijdegebied mogelijk te maken. De scholen in het plangebied worden gesloopt waardoor ruimte ontstaat voor woningbouw. De kerk blijft behouden en de scouting zal binnen het plangebied worden verplaatst. Met het zoetwatergetijdegebied zal een bijzonder woonmilieu ontstaan.

Dit is een ander bestemmingsplan dan gebruikelijk, namelijk een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Hierdoor kunnen meer onderwerpen worden geregeld zoals klimaatadaptatie. Maar het leidt ook tot een globalere kaart of verbeelding. De reden hiervan is dat het woningbouwplan voor dit gebied nog niet bekend is. Tegelijk met deze procedure start ook de aanbesteding. In de bij de toelichting gevoegde bouwenvelop staan de eisen en randvoorwaarden waaraan het woningbouwplan en het zoetwatergetijdegebied moeten voldoen. De eisen uit de bouwenvelop staan ook in de regels van het bestemmingsplan. 

Mogelijkheid indienen inspraakreacties

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien tot en met 27 juli 2020. Dat kan op openingstijden in de hal van Stadskantoor Dordrecht aan de Spuiboulevard 300.

U kunt de verbeelding en de regels van het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant. Of gebruik het plannummer NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-1001 als zoekterm. 

Een zienswijze kunt u indienen tot en met 27 juli 2020. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk onder vermelding van 'Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Dordrecht'. U stuurt uw zienswijze naar: Burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht. 

Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Maakt u daarvoor op tijd een afspraak, bij voorkeur uiterlijk 9 juli 2020. Dat kan via telefoonnummer (078) 770 3608 of (078) 770 4929 of per e-mail aan Sonja de Keizer of Joyce Prins.

Ingekomen zienswijzen betrekken wij bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-1001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.

bekendmaking (pdf, 45 kB)

toelichting en regels (pdf, 4.6 mB)

verbeelding (pdf, 0.3 mB)

bouwenvelop (pdf, 2.9 mB)

verslag participatie (pdf, 17 kB)

motivering woonprogramma (pdf, 65 kB)

quickscan milieu (pdf, 2.7 mB)

quickscan milieu verkeersgegevens (pdf, 9.6 mB)

onderzoek stikstofdepositie (pdf, 2.3 mB)

aanvullend onderzoek milieucontouren (pdf, 0.3 mB)

aanvullend akoestisch onderzoek (pdf, 8.6 mB)

onderzoek flora en fauna (pdf, 1.3 mB)

natuurtoets getij op het Vlij (pdf, 0.8 mB)

vormvrije m.e.r.- beoordeling (pdf, 0.1 mB)