2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in het zuiden van Krispijn: tussen de Patersweg, de Meindert Hobbemastraat, de tuinen van de woningen aan de Rembrandtlaan en de Jacob van Ruisdaelstraat.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 87 nieuwe woningen.

 

kaartje ligging

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 12 mei 2020 vastgestelde bestemmingsplan “2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2”,
NL.IMRO.0505.BP197Herzpatersw2-3201) met bijbehorende stukken met ingang van 25 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan¬toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de beroepstermijn (25 mei t/m 6 juli 2020) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:
•    Belanghebbenden die een zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
•    Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een     zienswijze in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 7 juli 2020. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar V. Verveer, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704951.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking (pdf, 116 kB)

raadsbesluit (pdf, 961 kB)

toelichting (pdf, 3,9 mB)

regels (pdf, 130 kB)

verbeelding (pdf, 187 kB)

archeologisch onderzoek (pdf, 2,6 mB)

verkennend en aanvullend bodemonderzoek (pdf, 8,3 mB)

aanvullend bodem- en verkennend asbestonderzoek ((pdf, 4,1 mB)

quickscan flora en fauna (pdf, 1,1 mB)

akoestisch onderzoek (pdf, 3,4 mB)

stikstofonderzoek (pdf, 2,3 mB)

besluit M.E.R. beoordelingsplicht (pdf, 518 kB)

besluit hogere waarden (pdf, 716 kB)