Gezondheidspark West/Middenzone

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan Gezondheidspark West/Middenzone heeft betrekking op het westelijk deel van het Gezondheidspark. Voor het oostelijk deel, het ziekenhuisterrein, wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt centraal in Dordrecht en wordt globaal begrensd door de N3, de Overkampweg, de Oudendijk en de Karel Lotsyweg.

kaartje ligging

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 15 december 2020 vastgestelde bestemmingsplan “Gezondheidspark West/Middenzone”,
NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 25 januari gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de beroepstermijn (25 januari t/m 8 maart 2021) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:
•    Belanghebbenden die een zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
•    Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 9 maart 2021. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar D. van de Rijdt, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704916.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden: