Gezondheidspark West/Middenzone

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan Gezondheidspark West/Middenzone heeft betrekking op het westelijk deel van het Gezondheidspark. Voor het oostelijk deel, het ziekenhuisterrein, wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt centraal in Dordrecht en wordt globaal begrensd door de N3, de Overkampweg, de Oudendijk en de Karel Lotsyweg.

kaartje ligging

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 15 december 2020 vastgestelde bestemmingsplan “Gezondheidspark West/Middenzone”,
NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 25 januari gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de beroepstermijn (25 januari t/m 8 maart 2021) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:
•    Belanghebbenden die een zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
•    Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 9 maart 2021. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Herstelbesluit

Burgemeester en wethouders van Dordrecht maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht de gemeenteraad op 12 oktober 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Gezondheidspark-West / Middenzone heeft vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone (Gezondheidspark West/Middenzone met identificatienummer NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-3002) met bijbehorende stukken met ingang van 28 oktober 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Inhoud van het herstelbesluit

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het bestemmingsplan Gezondheidspark-West / Middenzone vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een centrumstedelijk leefmilieu met woningen en voorzieningen rond het thema sport en gezondheid. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 720 nieuwe woningen en 3.000 m2 aan voorzieningen mogelijk. Daarnaast worden de bestaande functies in het gebied van een passende bestemming voorzien.

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenaamd herstelbesluit. Het gebrek dat met dit herstelbesluit gerepareerd wordt betreft een aanvulling van de begripsbepaling evenement. 
 

Welke stukken liggen ter inzage?


Gedurende de termijn van ter inzageligging kunt u de volgende stukken inzien:
•    Het herstelbesluit van 12 oktober 2021 met de daarbij behorende bijlage met de voorgestelde wijziging van het begrip evenement.
•    Het oorspronkelijke raadbesluit, raadsvoorstel en de raadsbijlagen nota zienswijzen en Staat van wijzigingen (raad 15 december 2020). 
•    Het (opnieuw) vastgestelde bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone met bijlagen.
 

Beroepsmogelijkheden tegen het herstelbesluit

Van 28 oktober 2021 tot en met 10 december 2021 kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep kan alleen worden gericht tegen het herstelbesluit en de daarin voorgesteld wijziging, de begripsbepaling evenementen.

Het besluit tot herstel van het bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Een eventueel beroep schorst de werking van het plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar D. van de Rijdt, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704916.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden: