Stadspolders

Ligging en inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan wordt begrensd door het Wantij, de Wantijdijk, de Noordendijk en de N3 en heeft hoofdzakelijk tot doel het geldende bestemmingsplan Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek te actualiseren.

kaartje ligging Stadspolders

Mogelijkheid indienen beroep

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet  ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Stadspolders” (NL.IMRO.0505.BP200Stadspolders-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 11 juni 2018 gedurende  zes weken (tot en met 23 juli 2018) voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad meerdere wijzigingen aangebracht in het plan. Het betreft vooral wijzigingen op basis van een door de gemeenteraad aangenomen amendement, wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Alle wijzigingen zijn opgenomen in het raadsbesluit.

Tot en met uiterlijk 23 juli 2018 kan degene die tijdig een wijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).

Tegen de aangebrachte wijzigingen kan een ieder gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk beroep instellen bij beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 24 juli 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels 

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij het raadsvoorstel

amendement

raadsbesluit

quickscan Flora Fauna

staat van bedrijfsactiviteiten