1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring

Ligging en inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Grote Hondring 20, waar tot voor kort een school gevestigd was. De betreffende grond leent zich voor het realiseren van in totaal 12 woningen en het ontwerpbestemmingsplan biedt daarvoor de juridisch-planologische basis.

kaartje ligging Grote Hondring

Mogelijkheid indienen beroep

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet  ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het op 19 juni 2018 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan  “1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring” (NL.IMRO.0505.BP181Herzgrotehond-3101) met bijbehorende stukken met ingang van 2 juli 2018 gedurende zes weken (tot en met 13 augustus 2018) voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen aangebracht in het plan. Het betreft wijzigingen waarbij een groter deel van het plangebied voor groen wordt bestemd.

Alle wijzigingen zijn opgenomen in het raadsbesluit.

Tot en met uiterlijk 13 augustus 2018 kan degene die tijdig een wijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).

Tegen de aangebrachte wijzigingen kan een ieder gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk beroep instellen bij beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).

 Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 14 augustus 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

 

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

 

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

 

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij het raadsvoorstel

raadsbesluit

raadsbesluit aanvullende zienswijze 

bodemonderzoek

akoestisch onderzoek

flora en faunaonderzoek

explosievenonderzoek

kaart explosievenonderzoek

luchtadvies