Amstelwijck 2020

Ligging en inhoud


Het plangebied ligt in het zuidwesten van Dordrecht en grenst:

  • in het noorden aan de Reeweg Zuid en de wijk Dordtse Hout
  • in het oosten aan de N3
  • in het zuiden aan de Kilweg
  • in het westen aan de A16

Het plan bestaat uit de volgende deelgebieden: de Refaja-locatie (noordelijke deel), Smitzigt (voormalige kwekerij van Stadsbeheer) en de naastgelegen boomgaard, Amstelwijck Midden (voornamelijk sportvelden) en Amstelwijck Spoorzone (gecombineerde oostelijke zone noord en zuid).

kaartje ligging

Mogelijkheid indienen zienswijze

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het vastgestelde bestemmingsplan Amstelwijck 2020 (NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 4 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl  onder het bovenvermelde planidentificatienummer. 

Van 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan uitsluitend worden ingediend tegen het bestemmingsplan Amstelwijck 2020; de planregels, de verbeelding en het milieueffectrapport. Ingevolge artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen beroep mogelijk tegen de beleidsregels en het delegatiebesluit.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
  • die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan Amstelwijck 2020, zoals terug te vinden in de 'Staat van wijzigingen' bij het raadsbesluit;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Amstelwijck 2020 treedt in werking met ingang van 16 februari 2021, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met circa 800 woningen. Als ook de komst van een treinhalte of vergelijkbare openbaar vervoervoorziening duidelijk is, kunnen in een later stadium in de zone langs het spoor nog eens 268 extra woningen gebouwd worden. Voor het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage opgesteld, waarin onderzocht is of de ontwikkeling van de wijk niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Tot slot zijn ook een aantal beleidsregels opgesteld voor klimaat, spelen en bewegen en welstand. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. heeft de raad ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzigingen aangebracht die met name zien op het behoud en bescherming van het bestaande groen, een aanpassing van de geurcontour, aanscherping van de monitoringsplicht bij het niet halen van de milieudoelen en de toezegging maatregelen te nemen bij te grote drukte bij de spoorwegovergang Zuidendijk.  De gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan zijn terug te vinden in de ‘Staat van wijzigingen' bij het raadsbesluit.

Crisis- en herstelwet


Het bestemmingsplan Amstelwijck 2020 is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dat biedt de mogelijkheid voor een globale planopzet die nog veel ruimte laat om in samenwerking met de markt, bewoners en belanghebbenden tot bouwontwikkeling te komen. Daarnaast kunnen onderwerpen, die normaal niet in het bestemmingsplan thuis horen, geregeld worden. Bijvoorbeeld eisen in verband met klimaatadaptatie, het energiesysteem en gezondheid. 
Op basis van de aanwijzing tot experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet kan het besluit tot vaststellen van hogere waarden (geluid) onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. In artikel 4 van de regels van het bestemmingsplan zijn deze hogere waarden opgenomen. 
Tot slot heeft de raad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het bestemmingsplan gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Het betreft hoofdstuk 4 van de regels.

Beleidsregels

Ter uitvoering van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Amstelwijck 2020 heeft het college op 15 december 2020 beleidsregels vastgesteld voor Spelen en bewegen en Klimaat. Ten opzichte van de versies zoals opgenomen in de bijlagen van het bestemmingsplan zijn deze beleidsregels nog beperkt aangepast. Tegen de beleidsregels staat geen beroep open.

beleidsregel Klimaat

beleidsregel Spelen en bewegen

beleidsregel Beeldkwaliteit
 

Digitale versie


Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar D. van der Rijdt, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704916.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking (pdf, 0.8 mB)

raadsbesluit (pdf, 0.5 mB)

delegatiebesluit (pdf, 0.4 mB)

nota zienswijzen (pdf, 1.8 mB)

staat van wijzigingen (pdf, 1.4 mB)

regels (pdf, 3.2 mB)

toelichting (pdf, 6.1 mB)

verbeelding (pdf, 2.4 mB)

Bijlage 1     Ontwikkelperspectief (pdf, 6.9 mB)
Bijlage 2     Memo participatie (pdf, 0.3 mB)

Bijlage 3     Verslag van de participatie (pdf, 1.0 mB)
Bijlage 4     Milieuonderzoek Amstelwijck (pdf, 0.4 mB)
Bijlage 5     Milieueffectrapportage (pdf, 8.4 mB)
Bijlage 6     Proefverkaveling (pdf, 1.4 mB)
Bijlage 7     Bouwenvelop Midden versie 10 (pdf, 2.4 mB)
Bijlage 8     Beleidsregel klimaat versie 6 (pdf, 0.7 mB)
Bijlage 9     Beeldkwaliteitsplan versie 6 (pdf, 3.0 mB)
Bijlage 10    Bouwenvelop Smitzigt versie 8 (pdf, 16.1 mB)
Bijlage 11    Onderzoek externe veiligheid (pdf, 0.6 mB)
Bijlage 12    Verkeersonderzoek (pdf, 2.2 mB)
Bijlage 13    Toetsingskader externe veiligheid (pdf, 0.7 mB)
Bijlage 14    Geluidonderzoek MER (pdf, 51 mB)
Bijlage 15    Geluidsonderzoek Amstelwijck (pdf, 33.9 mB)
Bijlage 16    Geluidsonderzoek Laan van Londen (pdf, 8.5 mB)
Bijlage 17    Quick scan ecologie (pdf, 5.1 mB)
Bijlage 18    Ecologische uitgangspunten Amstelwijck (pdf, 0.3 mB)
Bijlage 19    Ecologisch onderzoek Refaja (pdf, 3.4 mB)
Bijlage 20    Ecologisch onderzoek Middenzone (pdf, 4.0 mB)
Bijlage 21    Ecologisch onderzoek Smitzigt (pdf, 5.9 mB)
Bijlage 22    Ontheffing Refaja (pdf, 0.3 mB)

Bijlage 23    Laddermotivering (pdf, 0.5 mB)
Bijlage 24    Archeologieparagraaf (pdf, 0.5 mB)
Bijlage 25    Bodemonderzoek (pdf, 62.7 mB)
Bijlage 26    Monitor lucht  (pdf, 2.9 mB)
Bijlage 27    Passende beoordeling (pdf, 8.6 mB)
Bijlage 28    Luchtkwaliteit (pdf, 2.8 mB)
Bijlage 29    Beleidsregel spelen en bewegen versie 12 (pdf, 1.1 mB)
Bijlage 30    Natuuronderzoek najaar 2020 (pdf, 4.1 mB)
Bijlage 31    Onderzoek veiligheid spoorwegovergang (pdf, 1.8 mB)
Bijlage 32    Advies commissie m.e.r. (pdf, 0.6 mB)
Bijlage 33    Aanvulling MER (pdf, 6.6 mB)
Bijlage 34    Geur hoofdrapport (pdf, 1.2 mB)
Bijlage 35    Geur onderzoeksresultaten (pdf, 4.4 mB)
Bijlage 36    Delegatiebesluit (pdf, 0.4 mB)