6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt op het binnenterrein van de Huygensstraat, de Brederodestraat, de Tesselschadestraat en de Bosboom Toussaintstraat.

kaartje ligging

 

Op het binnenterrein staat een timmermansbedrijf. De eigenaar wil het bedrijf verkopen aan de stichting Time Inn, een stichting die jongeren helpt om zelfstandig te gaan wonen. De stichting wil het pand gaan renoveren en verbouwen tot een beheerderswoning en 4 wooneenheden voor jongeren van 18-25 jaar. Op het perceel ligt nu de bestemming Bedrijf. Om het plan te kunnen financieren en de bewoning mogelijk te maken heeft de stichting Time Inn de gemeente Dordrecht gevraagd om de bestemming Bedrijf te wijzigen in Wonen.

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 22 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “6e herzienng Krispijn, locatie Huygensstraat 26”,
(NL.IMRO.0505.BP197Herzhuygen26-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de beroepstermijn (1 juli 2021 t/m 12 augustus 2021) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:
•    Belanghebbenden die een zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
•    Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 augustus 2021. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP197Herzhuygen26-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar J.Prins, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704929.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.