4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad

Ligging en inhoud

Het plan voorziet in het deels slopen, het deels transformeren van de bebouwing op de hoek Kromhout-Warmoezierspad en het deels toevoegen van woningen waardoor in totaal 35 woningen en appartementen op deze locatie ontstaan.

kaartje ligging plangebied

Mogelijkheid beroep

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens openingsuren het door de gemeenteraad op 28 januari 2020 vastgestelde bestemmingsplan "4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad"(NL.IMRO.0505.BP186Herzkromhout-3401) met bijbehorende stukken met ingang van 10 februari 2020 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2020) ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl onder het bovengenoemde planidentificatienummer.

Tot en met uiterlijk 23 maart 202 kan degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van 24 maart 2020. Indien gedurende de beroepspartij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de lnadelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar P. de Haas van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, telefoonnummer (078) 770 4899.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.

bekendmaking (pdf, 0.4 mB)

toelichting (pdf, 0.9 mB)

regels (pdf, 0.4 mB)

verbeelding (pdf, 0.2 mB)

akoestisch onderzoek (pdf, 2.1 mB)

archeologie (pdf, 9.1 mB)

bodemonderzoek (pdf, 24.2 mB)

bodemonderzoek bijlage 1 (pdf, 0.4 mB)

bodemonderzoek bijlage 2 (pdf, 0.4 mB)

bodemonderzoek bijlage 3 (pdf, 0.4 mB)

bomen effect analyse (pdf, 1.7 mB)

verkeer en parkeren (pdf, 0.8 mB)

vleermuisonderzoek (pdf, 0.4 mB)

aanvullend vleermuisonderzoek (pdf, 5 mB)

stikstofberekening (pdf, 2.7 mB)

raadsbesluit (pdf, 0.5 mB)