1e herziening Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV

Ligging en inhoud

Het doel van de partiële herziening is het op enkele onderdelen wijzigen van het Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2018. Ten opzichte van dit bestemmingsplan worden enkele wijzigingen voorgesteld. Het gaat dan om toekenning van een andere bestemming aan het perceel Rijksstraatweg 142, de toevoeging van de aanduiding "exploitatiegebied" en het wijzigen van enkele regels die bij de uitgifte van de bedrijfskavels blijken te knellen. De bestemmingswijziging Rijksstraatweg 142 volgt uit de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 27 juni 2018. De Afdeling heeft de gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen over de bestemming van het perceel Rijksstraatweg 142.
Het geldende Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV blijft na de partiële herziening van kracht, met inachtneming van de aangebrachte wijzigingen.
 

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 12 mei 2020 vastgestelde bestemmingsplan “'1e herziening Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV”, NL.IMRO.0505.BP196Herzdordtkil4-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 25 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad geen wijzigingen aangebracht.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de beroepstermijn (25 mei t/m 6 juli 2020) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:
•    Belanghebbenden die een zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
•    Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een     zienswijze in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 7 juli 2020. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar D. van der Rijdt, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704916.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.
- Bekendmaking (pdf, 41 kB)

- Raadsbesluit (pdf, 37 kB)

- Regels (pdf, 43 kB)

- Verbeelding (pdf, 582 kB)

- Toelichting (pdf, 162 kB)