12e herziening Dubbeldam, locatie Oudland

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in de buurt van de Recklinghausenweg in het noordoosten van Dubbeldam. 

Kaartje ligging

kaartje ligging

De locatie Oudland is een voormalig sportterrein, dat momenteel braak ligt. De gemeente wil hier maximaal 75 woningen laten realiseren, waarvan maximaal 25 in de sociale woningbouwsector.

Mogelijkheid indienen inspraakreactie

Het sportterrein aan de Recklinghausenweg wordt inmiddels niet meer voor de sport gebruikt. Door de krimp in de georganiseerde sport en -als gevolg daarvan- de bundeling van sport-verenigingen op een beperkter aantal sportterreinen binnen de gemeente is er geen behoefte aan een (her)gebruik als sportterrein. Binnen de gemeente is er wel grote behoefte aan woningen in verschillende prijscategorieën. Een invulling met woningbouw ligt voor dit terrein dan ook voor de hand.

Het geldende bestemmingsplan Dubbeldam uit 2014 laat de bouw van woningen niet toe. Om toch het terrein voor woningbouw te kunnen benutten is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad heeft de herziening van het bestemmingsplan op 22 februari 2022 vastgesteld. Dit vaststellingsbesluit wordt nu pas gepubliceerd omdat eerst het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarde diende te worden gecorrigeerd.

Op het correctiebesluit zijn geen zienswijzen ingekomen. U kunt het bestemmingsplan vanaf 5 mei 2022 tot en met 16 juni 2022 bekijken op 3 manieren:  

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl

U kiest voor NL.IMRO.0505.BP188Herzoudland-3001

  • In de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De tijden waarop u welkom bent zijn: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan met bijlagen ligt voor zes weken ter inzage.

Wilt u beroep indienen? U stuurt dan voor 16 juni 2022 een brief naar
Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Wij verzoeken u bovenaan de brief te vermelden “zienswijze hogere waarden 12e Herziening Dubbeldam, locatie Oudland”.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 14 april 2022 een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 770 4899.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP188Herzoudland-3001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.