Ontwerp bestemmingplan Gezondheidspark West - Middenzone

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan Gezondheidspark West/Middenzone heeft betrekking op het westelijk deel van het Gezondheidspark. Voor het oostelijk deel, het ziekenhuisterrein, wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt centraal in Dordrecht en wordt globaal begrensd door de N3, de Overkampweg, de Oudendijk en de Karel Lotsyweg.

kaartje ligging

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (tot en met 10 augustus 2020) bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Gezondheidspark West - Middenzone”.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 18 juli 2020, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer: 06-40121108.

Digitale Inloopbijeenkomst/inloopspreekuur

Op 7 en 9 juli worden digitale spreekuren gehouden voor eventuele vragen met betrekking tot het bestemmingsplan.

Op 7 juli 2020 vindt deze plaats tussen 19.00 en 21.00 uur, op 9 juli 2020 tussen 15.00 en 17.00 uur. U zelf hiervoor opgeven kan via mevrouw van Dongen .

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.
Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar J.Prins, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, telefoonnummer (078) 770 4929.

Pdf-versie 

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.


bekendmaking (pdf, 0.3 mB)

toelichting en regels (pdf, 7.8 mB)

verbeelding (pdf, 1 mB)

Stedenbouwkundig plan (pdf, 6.5 mB)

Beeldkwaliteitsplan (pdf, 7.4 mB)

Ladderonderzoek (pdf, 0.6 mB)

Milieueffectrapportage (pdf, 8.3 mB)

Bouwplan Middenzone (pdf, 31.5 mB)

Archeologieparagraaf (pdf, 0.5 mB)

Verkeer (pdf, 4.2 mB)

Bodem (pdf, 20 mB)

Advies bodem (pdf, 0.1 mB)

Geluid (pdf, 35 mB)

Beleid hogere grenswaarden 2007 (pdf, 1.3 mB)

Aanvulling hogere waardenbeleid (pdf, 0.4 mB)

Externe veiligheid (pdf, 4.1 mB)

Luchtkwaliteit (pdf, 12.8 mB)

Passende beoordeling (pdf, 8.6 mB)

Ecologie quick scan (pdf, 1.3 mB)

Watertoets (pdf, 0.7 mB)

Kaart water huidige situatie (pdf, 4.2 mB)

Wonen (pdf, 0.5 mB)

Nota van inspraak en overleg (pdf, 0.9 mB)

Toepassing Crisis- en herstelwet (pdf, 1.5 mB)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (pdf, .02 mB)