Ontwerpbestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt tussen de Noordendijk, de Oranjelaan, de noordelijke oever van de Vlij aan de Wantijbuurt en bevat de jachthaven in de Vlij ten westen van Plan Tij.

kaartje ligging

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van maximaal 70 woningen en de realisatie van een zoetwatergetijdegebied mogelijk te maken. De scholen in het plangebied worden gesloopt waardoor ruimte ontstaat voor woningbouw. De kerk blijft behouden en de scouting zal binnen het plangebied worden verplaatst. Met het zoetwatergetijdegebied zal een bijzonder woonmilieu ontstaan.

Dit is een ander bestemmingsplan dan gebruikelijk, namelijk een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Hierdoor kunnen meer onderwerpen worden geregeld zoals klimaatadaptatie. Maar het leidt ook tot een globalere kaart of verbeelding. De reden hiervan is dat het woningbouwplan voor dit gebied nog niet bekend is. Tegelijk met deze procedure start ook de aanbesteding. In de bij de toelichting gevoegde bouwenvelop staan de eisen en randvoorwaarden waaraan het woningbouwplan en het zoetwatergetijdegebied moeten voldoen. De eisen uit de bouwenvelop staan ook in de regels van het bestemmingsplan. 

Mogelijkheid indienen inspraakreacties

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 10 januari 2021) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Vlijweide, scholenlocatie Noordendijk'.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 3 januari 2021 een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 7704929.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.

bekendmaking (pdf, 49 kB)

regels (pdf, 1.5 mB)

verbeelding (pdf, 0.3 mB)

toelichting (pdf, 3.4 mB)

bouwenvelop (pdf, 2.9 mB)

verslag participatie (pdf, 45 kB)

verslag inspraakreacties (pdf, 0.2 mB)

verslag overleginstanties (pdf, 0.1 mB)

motivering woonprogramma (pdf, 65 kB)

quickscan milieu (pdf, 2.7 mB)

quickscan milieu verkeersgegevens (pdf, 9.6 mB)

onderzoek stikstofdepositie (pdf, 3.7 mB)

aanvullend onderzoek milieucontouren (pdf, 0.3 mB)

aanvullend akoestisch onderzoek (pdf, 8.6 mB)

onderzoek flora en fauna (pdf, 1.3 mB)

natuurtoets getij op het Vlij (pdf, 1 mB)

aanvullend vleermuisonderzoek (pdf, 1 mB)

vormvrije m.e.r.- beoordeling (pdf, 0.1 mB)

aanvullend bodemonderzoek B. Powellaan (pdf, 12 mB)