Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad

Ligging en inhoud

Het plan voorziet in het deels slopen, het deels transformeren van de bebouwing op de hoek Kromhout-Warmoezierspad en het deels toevoegen van woningen waardoor in totaal 35 woningen en appartementen op deze locatie ontstaan.

kaartje ligging Kromhout - Warmoezierspad

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan “4e herziening Schil. Locatie Kromhout-Warmoezierspad" (NL.IMRO.0505.BP186Herzkromhout-2401) met bijbehorende stukken (inclusief het ontwerpbesluit) met ingang van 11 februari 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl   onder het bovenvermelde planindentificatienummer.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 25 maart 2019) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent de ontwerpen naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kromhout-Warmoezierspad”.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 18 maart 2019, een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 7704899 (elke werkdag met uitzondering van woensdag).

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar P. de Haas, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704899.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

akoestisch onderzoek

archeologie

bodemonderzoek

bodemonderzoek bijlage 1

bodemonderzoek bijlage 2

bodemonderzoek bijlage 3

bomen effect analyse

verkeer en parkeren

vleermuisonderzoek

collegebesluit