Ontwerpbestemmingsplan 150 kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven- Alblasserdam

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van een enkel circuit kabeltracé voor een ondergrondse 150kV- hoogspanningsverbinding (bestaande uit 1 circuit) tussen de 150kVstations Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam.

kaartje ligging 150 kV Dordrecht - Alblasserdam

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan '150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam' (NL.IMRO.0505.BP187Hrz150kvtrace-2001) met bijbehorende stukken met ingang van 14 januari 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

  

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 25 februari 2019) bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 150kV ondergronds kabeltracé'.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 14 februari 2019, een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 7704902.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.
 

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar, C. van Rijk van het cluster Ruimtelijke kwaliteit, tel. 078-7704902.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

archeologisch onderzoek

verkennend bodemonderzoek

nader bodemonderzoek

natuurtoets

vooronderzoek conventionele explosieven

samenvatting watertoets

magneetveldberekeningen 150 kV kabelverbinding

gecombineerde magneetveldberekening

aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.

nota overlegreacties