Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening Smitsweg, locatie West

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt aan de westzijde van de wijk Wilgenwende.

De stedenbouwkundige opzet van het deelplan West in Wilgenwende is gewijzigd. Om de woningontwikkeling voor het nieuwe plan mogelijk te maken moeten de bestemmingsvlakken worden aangepast. De bestemmingen en het aantal woningen blijven gelijk aan het geldende plan Smitsweg.

kaartje ligging

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 27 september 2020. In die periode kunt u uw zienswijze over het ontwerp geven aan de gemeenteraad. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Smitsweg, locatie West'. U stuurt uw zienswijze naar: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Maakt u daarvoor op tijd een afspraak, bij voorkeur uiterlijk 18 september 2020. Dat kan via telefoonnummer (078) 770 4929.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt volgens de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant. Of gebruik het plannummer NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-2201 als zoekterm.

Informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Belt u dan met de behandelend ambtenaar, mevrouw J. Prins van de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit: telefoonnummer (078) 770 4929.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden: