7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in Wielwijk en wordt begrensd door:Van Kinsbergenstraat, het voetpad naast het woonblok rechts van de Cornelis Trompweg, de Piet Heynstraat en de Van der Zaanstraat.

kaartje ligging

Stichting Woonbron heeft het voornemen om de woningen aan de Van Kinsbergenstraat en de Cornelis Trompweg in Dordrecht te herontwikkelen. De herontwikkeling betreft de sloop van de bestaande panden en de realisatie van 64 appartementen en 15 grondgebonden woningen.

De woonfunctie is nu al mogelijk binnen de geldende bestemming 'Wonen' in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven'. Om een kwaliteitsslag in het gebied te kunnen bereiken, gaat voor de nieuwbouw de voorkeur uit naar een aangepaste verkaveling. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het gemeentebestuur is bereid hieraan mee te werken en daartoe is dit bestemmingsplan '7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat', opgesteld. 

Mogelijkheid indienen inspraakreacties

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging tot en met 13 mei 2021 bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat'.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 6 mei een telefonische afspraak te worden gemaakt, telefoonnummer (078) 770 4951. 

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP192Herzkinsberg-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.