7e herziening Schil, locatie Crownpoint

Ligging en inhoud

Het plangebied is gelegen aan de Spuiboulevard 314.

kaartje ligging

In de gebiedsvisie Spuiboulevard (2018) heeft de gemeenteraad van Dordrecht de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard neergelegd. Als uitwerking van de gebiedsvisie is voor deelgebied 2, het stadskantoor en omgeving, een stedenbouwkundig raamwerk opgesteld. Binnen dit raamwerk wordt onder voorwaarden de herontwikkeling van woningbouw met voorzieningen toegestaan. Binnen deelgebied 2 is voor de locatie Spuiboulevard 314, het kantoorgebouw van Crownpoint, een voorlopig bouwplan ingediend voor circa 158 woningen dat voldoet aan het stedenbouwkundig raamwerk. Het geldende bestemmingsplan Schil uit 2012 laat deze ontwikkeling niet geheel toe. Om aan dit bouwplan medewerking te verlenen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Mogelijkheid indienen inspraakreacties

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (tot en met 28 oktober 2021) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan '7e herziening Schil, locatie Crownpoint'.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 21 september een telefonische afspraak te worden gemaakt, via telefoonnummer (078) 770 4951.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP186Herzspui314-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.