6e herziening Schil, locatie van Godewijckstraat

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in de 19e Eeuwse Schil: tussen de Muys van Holystraat, Beverwijckstraat en Van Godewijckstraat. 
Fase 2 van de herontwikkeling van de UWV-locatie bestaat uit de sloop van de bestaande kantoorgebouwen Van Godewijckstraat 21 en Van Godewijckstraat 25. Daarvoor in de plaats wordt een wooncomplex gerealiseerd bestaande uit drie woongebouwen met in totaal 78 woningen met daartussen collectieve binnentuinen op een halfverdiepte parkeergarage.

kaartje ligging plangebied


Mogelijkheid indienen zienswijzen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 4 mei 2020) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat'.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 20 april een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 7704951.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar V. Verveer, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704951.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking (pdf, 63 kB)

regels (pdf, 156 kB)

verbeelding (pdf, 203 kB)

toelichting (pdf, 2.5 mB)

inspraaknotitie (pdf, 413 kB)

bijlage 1. Verkennend bodemonderzoek (pdf, 3.4 mB)

bijlage 2. Asbestinventarisatie (pdf, 2.9 mB)

bijlage 3. Externe veiligheid (pdf, 3.5 mB)

bijlage 4. Flora en faunaonderzoek (pdf, 3.2 mB)

bijlage 5. Besluit GS hogere waarden (pdf, 2.7 mB)

bijlage 6. Rapportage Wet geluidhinder (pdf, 3.5 mB)

bijlage 7. Bomenrapportage (pdf, 807 kB)

bijlage 8. Stikstofrapportage (pdf, 8.5 mB)

bijlage 9. Watertoets (pdf, 6 kB)