6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt op het binnenterrein van de Huygensstraat, de Brederodestraat, de Tesselschadestraat en de Bosboom Toussaintstraat.

kaartje ligging

 

Op het binnenterrein staat een timmermansbedrijf. De eigenaar wil het bedrijf verkopen aan de stichting Time Inn, een stichting die jongeren helpt om zelfstandig te gaan wonen. De stichting wil het pand gaan renoveren en verbouwen tot een beheerderswoning en 4 wooneenheden voor jongeren van 18-25 jaar. Op het perceel ligt nu de bestemming Bedrijf. Om het plan te kunnen financieren en de bewoning mogelijk te maken heeft de stichting Time Inn de gemeente Dordrecht gevraagd om de bestemming Bedrijf te wijzigen in Wonen.

Mogelijkheid indienen inspraakreacties

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 3 mei 2021) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze 6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26'.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 26 april 2021 een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 7704929.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP197Herzhuygen26-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.

bekendmaking (pdf, 0,3 mB)

regels (pdf, 0.9 mB)

verbeelding (pdf, 0.1 mB)

toelichting (pdf, 0.6 mB)

ruimtelijke onderbouwing (pdf 0.9 mB)

archeologie (pdf, 1.4 mB)

stikstof (pdf, 0.3 mB)

gebruiksfase Aerius (pdf, 0.8 mB)

realisatiefase Aerius (pdf, 0.8 mB)

akoestisch onderzoek (pdf, 6.8 mB)

hogere waarden besluit (pdf, 0.1 mB)