5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157 Thureborgh

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt aan de Mauritsweg 157.

kaartje ligging

Het plangebied is de locatie waar voorheen zorgcentrum Thureborgh was gevestigd en wat nu dienst doet als studentenhuisvesting. 
In het voormalige verzorgingstehuis wonen nu 144 studenten en jongeren. Het complex wordt getransformeerd. Er wordt een aantal verdiepingen en een woongebouw toegevoegd, waardoor er in totaal 451 woningen worden gerealiseerd voor jongeren en studenten.

Mogelijkheid indienen inspraakreacties

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 28 oktober 2021) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan '5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157'.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 21 september een telefonische afspraak te worden gemaakt, via telefoonnummer (078) 770 4951.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP197Herzmauritswg-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.