1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7

Ligging en inhoud

De gemeenteraad heeft op 10 mei 2016 het bestemmingsplan Stadswerven vastgesteld. In dit plan zijn in de bestemming Woongebied per deelgebied de maximaal te realiseren woningaantallen vastgelegd. Omdat het aantal woningen in reeds gerealiseerde deelgebieden niet optimaal benut is en wegens voortschrijdend stedenbouwkundig inzicht aangaande deelgebied 7, wordt voorgesteld om de te realiseren aantallen woningen anders over de deelgebieden te verdelen. Het betreft de deelgebieden 2, 4, 6 en 7 gesitueerd op de kop van de Staart. Het totaal aantal woningen verandert niet.

kaartje ligging

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (t/m 13 januari 2020) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, locatie Woongebied 2, 4, 6 en 7'.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 9 januari 2020 een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel. (078) 7704929.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar J.Prins, van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit, tel. 078-7704929.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.