Paardenlandje Amstelwijck

Ligging en inhoud

Het projectgebied ligt tussen de A16 en de Amstelwijckweg, ten zuiden van de kantoorbebouwing aan de Amstelwijckweg 11 en 15. De betreffende gronde zijn kadastraal bekend als Gemeente Dordrecht, sectie Q, nrs. 4870, 4872, 4873, 4874, 5791, 5792, 5793, 5795, 5796, 6017, 6022, 6023, 6299, 6300 en 6301.

Mogelijkheid instellen beroep

Burgemeester en wethouders van Dordrecht maken bekend dat zij op 19 april 2016 hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan Dordtse Kil voor de bouw van recreatieve opstallen voor het houden van boerderijdieren en het gebruik als weide  en moestuin op een deel van het landgoed Amstelwijck.

De verleende omgevingsvergunningen "Paardenlandje Amstelwijck" (NL.IMRO.0505.PB019Paardenland-3001) en bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 april 2016 tijdens de openingsuren voor zes weken ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, te Dordrecht. De besluiten zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aangezien tegen de ontwerpbesluiten geen zienswijzen zijn ingediend, kan uitsluitend een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders heeft ingediend, tot en met 10 juni 2016 tegen de verleende omgevingsvergunningen beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Het vaststellingsbesluit (in de vorm van de verleende vergunningen) treedt in werking met ingang van 11 juni 2016. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50591, 3007 BM Rotterdam) een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze omgevingsvergunning is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het plan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het besluit met bijlagen hier downloaden: