Bodycam en uw privacy

Handhaving kan beeldmateriaal van jou hebben die zij via een bodycam heeft opgenomen. Het systeem vernietigt deze beelden automatisch na 28 dagen.

Opname beeldmateriaal en het doel 

De gemeente kan beeldmateriaal van jou hebben die Handhaving via een bodycam heeft opgenomen. De bodycam zet Handhaving alleen aan als zij een onveilige situatie ervaart en dit vooraf bij u aangeeft. Ook is beeldmateriaal bewijs bij een strafbare situatie.

De gemaakte beelden gebruikt Handhaving alleen voor:

▪    bewijs bij opsporing en/of vervolging van een strafbaar feit door of tegen de handhaver
▪    klacht over het handelen van een handhaver
▪    wens van een handhaver om het eigen handelen te beoordelen

De gemeente Dordrecht verwerkt persoonsgegevens en is daarvoor verantwoordelijk. De beelden gebruiken zij niet voor andere doelen dan op deze pagina beschreven staat. 

Livestream beelden

Als de handhaver zich onveilig voelt, kan deze ook de livestream aan zetten. De teamcoördinator van Dienst in de controlekamer kijkt dan direct mee en hoort het geluid. Deze kan de handhaver adviseren of hulp inroepen. Om livestream aan te zetten, drukt een handhaver op de noodknop. De livestream komt binnen op een scherm in de afgesloten videokamer. Alleen de teamcoördinator heeft  hiertoe toegang. De livestreambeelden slaan in de meeste gevallen niet automatisch op. De beelden slaan wel automatisch op als de handhaver tijdens opname met de bodycam ook de livestream inschakelt. Alleen dan kunt u het beeldmateriaal bekijken. 

Verwerken van deze beelden 

De gemeente mag bodycams gebruiken en daarmee beelden opnemen om haar werknemers een veilige werkplek te bieden. Dit valt onder de Arbowet. Op het gebruik van de bodycams en het verwerken van het beeldmateriaal is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook de werkinstructie en de regels waar de handhaver zich aan moet houden, vallen binnen deze wet- en regelgeving.

Bewaartijd camerabeelden 

We bewaren de camerabeelden 28 dagen na opname. Als er binnen die periode geen klacht of inzageverzoek komt, vernietigt het systeem de opname automatisch. Wij bewaren de opname wel als wij een klacht of inzageverzoek ontvangen. Na het afhandelen van de klacht of na het bekijken van de opname, verwijderen wij de beelden.  

Delen van beelden

Alleen de daarvoor aangewezen medewerkers van de afdeling Handhaving hebben toegang tot de beelden. Als zij een klacht ontvangen over de inzet van de bodycam, kunnen deze medewerkers de beelden bekijken. De leverancier van de bodycams kan de beelden niet bekijken.  

De Gemeente Dordrecht deelt de beelden alleen met andere organisaties of personen als dit noodzakelijk is. Zij heeft hierin een wettelijke verplichting. Bij een aangifte door of tegen een handhaver kan de politie of het Openbaar Ministerie de beelden opvragen. Deze hebben zij nodig bij een opsporing en/of vervolging van een strafbaar feit. De gemeente geeft de beelden digitaal en alleen als de aanvraag daarvoor aan alle eisen voldoet. Dit leest u na in artikel 126nd van het Wetboek van Strafvordering.  

Beveiligen van de beelden

De Gemeente Dordrecht neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Zij neemt maatregelen om het volgende te voorkomen:

  • misbruik van uw persoonsgegevens 
  • verlies van uw persoonsgegevens
  • onbevoegde toegang
  • het ongewenst openbaar maken
  • het ongeoorloofd veranderen 

De opgeslagen beelden bewaren wij versleuteld in een beveiligde omgeving. Alleen de aangewezen medewerkers hebben toegang tot die omgeving. De leverancier heeft een lijst aan wie hij inlogcodes met wachtwoorden mag geven. 

Beelden bekijken of laten verwijderen

U heeft het recht om de beelden over uzelf in te zien, u heeft hiervoor DigiD nodig. Ook mag u vragen om deze beelden te laten verwijderen, ook hiervoor geeft u DigiD nodig. U vult bij de toelichting op het formulier in dat het om de bodycam gaat. U krijgt binnen 4 weken na uw aanvraag een uitnodiging om de beelden op het Stadskantoor te bekijken. U mag alleen de beelden van u zelf bekijken, andere personen op het beeld maken wij onzichtbaar. Met het inzagerecht mag u beelden bekijken, een kopie van de beelden krijgt u niet.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag als u een klacht heeft over de inzet van de bodycams. Via de pagina Klachten over de gemeente op onze website stuurt u een klacht naar ons op. De klachtencoördinator zet de klacht door naar de juiste behandelaar die contact met u opneemt. 

Binnen de gemeente Dordrecht controleert de functionaris gegevensbescherming of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet. Ook geeft deze advies op vragen over privacy. Heeft u nog vragen over de controle op de privacy binnen de gemeente? Dan mag u deze via e-mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming. 

Twijfelt u eraan dat de gemeente niet juist omgaat met uw persoonsgegevens? Stuur dan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht naar de nationale toezichthouder.