Innovatie Roadmaps Drechtsteden

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de economie versterken en de werkgelegenheid vergroten in de regio Drechtsteden-Gorinchem. Het gaat om het vergroten van innovatiekracht in deze regio bij verduurzaming en digitalisering. 

Voorwaarden 

Voor het aanvragen van een subsidie voldoet u aan de volgende voorwaarden: 

 • u bent een rechtspersoon en penvoerder van en deel uitmakend van een consortium
 • een consortium is een samenwerking tussen minimaal 2 bedrijven of maatschappelijke instellingen en 1  onderwijsinstelling in de regio Drechtsteden
 • u werkt samen met InnovationQuarter en de Economic Development Board Drechtsteden
 • u heeft een innovatief project op het gebied van: 

- slimme maakindustrie

- duurzaam varen

- deltatechnologie

- zorginnovatie

- digitalisering

 • uw project draagt bij aan:

- de ontwikkeling van nieuwe producten, vernieuwing van processen of nieuwe toepassingen

- creëren van een open innovatie systeem met uitwisseling en ontwikkeling van kennis. Deze kennis moet ook in een breder verband toegankelijk zijn voor het mkb in de regio

- het bereiken van duurzame of structurele samenwerking tussen de partners na afloop van de activiteiten

 • u heeft het project af voor 31 december 2024
Aanvragen 

U vraagt de subsidie minimaal 4 weken voor het begin van uw activiteit aan. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 december 2023. Toegewezen projecten moet u voor 31 december 2024 af hebben.

Digitaal formulier aanvraag Roadmaps vernieuwing Drechtsteden 

U vult het digitale formulier in met eHerkenning. In het formulier staan ook inhoudelijke vragen. U heeft voor het invullen 15 minuten de tijd. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussendoor op.

Meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u mee: 

 • activiteitenplan met:

- beschrijving van de activiteiten

- planning van de activiteiten

- hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen (artikel 3 lid 1)

- in welke mate de activiteiten bijdragen aan de roadmap (artikel 3 lid 2)

 • begroting van baten en lasten van de activiteiten: 

- specificatie van soort kosten voor elke deelnemende partner

- specificatie van de bijdrage van elke partner

Heeft u de afgelopen 3 jaar financiële steun van een overheid ontvangen? Stuur dan bij uw aanvraag de volledig ingevulde Verklaring de-minimissteun mee. Informatie over deze verklaring leest u op de website van Rijksoverheid

U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag bericht u antwoord van ons. 

Maximum bedrag

De maximale subsidie hangt af van: 

 • het soort deelnemer in een consortium: 

- voor een grote onderneming: 15% van de subsidiabele kosten. Voorwaarde is dat de andere partners minimaal 30% van die kosten dragen

- voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo): 50% van de subsidiabele kosten

- voor andere partners in een consortium: 50% van de subsidiabele kosten

 • de kosten die voor subsidie in aanmerking komen (subsidiabele kosten):

- personeelskosten met een maximum uurtarief van € 60,-

- kosten apparatuur en uitrusting gebouwen en gronden indien nodig voor de activiteit

- bijkomende algemene en exploitatiekosten die voor de activiteit nodig zijn

 • Wij hebben voor deze regeling in totaal € 160.000,- beschikbaar voor elke roadmap op het gebied van:

- slimme maakindustrie

- duurzaam varen

- deltatechnologie

- zorginnovatie
Voor de digitalisering roadmaps hebben we in totaal € 400.000,- beschikbaar.

Verantwoorden subsidie 

U legt verantwoording af aan de gemeente over de ontvangen subsidie. In uw subsidiebeschikking leest u wat en wanneer u hiervoor moet doen. De gemeente beoordeelt dat en stelt de subsidie daarna vast. 

Digitaal formulier verantwoorden subsidie

Vragen

Meer informatie leest u op de website Regio Deal Drechtsteden  of kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.