Hulp voor ondernemers

Het Coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.

Het Rijk en de gemeente Dordrecht bieden maatregelen en doen wat nodig is om u te ondersteunen. Op 17 maart 2020 heeft het Rijk een steunpakket voor ondernemers aangekondigd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over onderstaande regelingen:
1. De 1,5 meter-economie
2. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2)
4. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
5. Uitstel betaling gemeentebelastingen
6. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
8. Bijzonder uitstel van betaling belastingen
9. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers
10. Ondernemersklankbord
11. Maatregelen Corona logiesheffing
12. Nieuwe noodverordening regio Zuid-Holland Zuid - 15 juni
13. En verder?

1. De 1,5 meter-economie

De overheid beslist wanneer en op welke manier bedrijven weer open kunnen. Dat gebeurt stap voor stap. De keuze hangt af van de ontwikkeling van het coronavirus. Ook moeten protocollen over een veilige overgang naar de 1,5 meter economie aanwezig zijn.

Lees verder

De overheid houd ook de druk op publieke ruimtes in de gaten, zoals het openbaarvervoer. Brancheverenigingen zijn opgeroepen om protocollen te maken. Om de 3 weken wordt met input van experts besloten of maatregelen versoepeld worden. Sinds maandag 11 mei is een versoepeling voor onder andere contactberoepen ingegaan. Op de website van de KvK vind u meer informatie over wat u kan en mag in de 1,5 meter economie.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen. Dit is om vaste lasten (excl. loonkosten) te kunnen betalen. Bedrijven die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruik maken. De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag doen kan naar verwaching vanaf half juni. De TOGS-regeling loopt dan af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loop tot en met 31 augustus.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2)

De Tozo regeling geldt voor zelfstandig ondernemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De Tozo regeling wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni is de regeling verder gegaan onder een aantal nieuwe voorwaarden. Voor een aanvraag kunt u, wanneer u woonachtig bent in de Drechtsteden, terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Lees verder

Bedrijfskapitaal

Wanneer uw bedrijf serieuze liquiditeitsproblemen heeft vanwege de coronacrisis kunt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Dit kan gedaan worden bij onder andere uw eigen bank, Qredits of het Regionaal Bureau voor zelfstandigen. Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

4 Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidscontracten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de voowaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming van 550 euro bruto gaat over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De TOGA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Aanvragen kan nog niet, maar we verwachten dat dit per 22 juni wel kan. De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en staat 3 weken open. Meer informatie is te vinden op de website van de KvK.

5. Uitstel betaling gemeentebelastingen

Half maart is een regeling ingevoerd om de betaling van gemeentelijke belastingen voor 2020 uit te stellen. We verlengen deze uitstelregeling tot 1 september 2020. Dat gaat automatisch als u eerder een aanvraag hebt ingediend. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Verlenging uitstel betaling gemeentelijke belastingen.

6. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op dinsdag 31 maart is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepresenteerd door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via de NOW-regeling krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Meer informatie over de NOW-regeling is te vinden op de website van het UWV of bekijk de factsheet.

7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

8. Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie is te vinden op de webpagina betalingsuitstel.

9. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers

Bent u een startup, scale-up innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heb je financiering nodig in verband met COVID19? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerkgin voor een Corona-Overbruggingslening (COL). Het gaat om leningen tussen €50.000 en €2 miljoen euro. Aanvragen is mogelijk vanaf donderdag 29 april 2020. De Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM's) verstrekken deze overbrugginsleningen. Kijk voor meer informatie op de website van ROM-Nederland.

10. Ondernemersklankbord  

Het Ondernemersklankbord helpt het MKB. Dit doen zij door tijdelijk de adviestrajecten gratis aan te bieden in verband met coronavirus. Het Ondernemersklankbord staat de ondernemers in zwaar weer bij met het zoeken naar oplossingen:

  • Bieden trajecten van 6 maanden.
  • Advies gericht  op jouw vraagstuk.
  • Adviseur uit  jouw regio.
  • Voor ondernemers door ondernemers met expertise en deskundigheid

11. Maatregelen Corona logiesheffing

De invoering van de logiesheffing op 1 april 2020 blijft ongewijzigd. De gemeente Dordrecht werkt niet met voorlopige aanslagen. Daarnaast vindt de afdracht van opgehaalde logiesheffing pas in 2021 plaats. Hierdoor is er geen nadelig liquiditeitseffect voor ondernemers.

Lees verder

Wij begrijpen dat er minder overnachtingen zijn en de heffing die opgehaald wordt lager uitvalt. Dit is een nadeel voor de gemeente en heeft geen gevolgen voor ondernemers.

Voor staan- en ligplaatsen biedt de gemeente de mogelijkheid aangifte te doen via een forfait. Daarbij gaan we uit van een bezettingsgraad van 60% over de periode waarin ondernemers staan- of ligplaatsen bieden. Dit percentage zal naar verwachting lager uitvallen. Na de zomer stellen wij de gemeenteraad voor dit percentage te verlagen. Dit met de inzichten die we op dat moment hebben.

Hiermee voorkomen we dat ondernemers extra administratieve lasten maken om aangifte te doen of een te hoge heffing betalen. Verlaging van het percentage heeft tot gevolg dat ondernemers met staan- en ligplaatsen minder heffing hoeven af te dragen.

 

12. Nieuwe noodverordening regio Zuid-Holland Zuid - 15 juni

Vanaf maandag 15 juni zijn een aantal corona maatregelen versoepeld. De nieuwe noodverordening geeft invulling aan de landelijke regels en versoepelingen. De versie van 1 juni komt daarmee te vervallen. De noodverordening is nodig om de maatregelen ook te kunnen handhaven. Op de website van de Veiligheidsregio lees je wat er is aangepast.

13. En verder?

Wilt u meer weten over de bovengenoemde regelingen of bent u op zoek naar sectorspecifieke regelingen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel

Vragen en contact

Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Ook de Rabobank heeft handige veelgestelde vragen opgezet die u als ondernemer kunnen helpen. 

Heeft u vragen die betrekking hebben op ondernemen in Dordrecht kunt u contact opnemen met Dordt Onderneemt. Afhankelijk van de sector waarin u als ondernemer werkzaam bent, kunt u contact opnemen met onderstaande accountmanagers.

Detailhandel, Horeca & ambulante handel

Reineke de Vries
E: reaj.de.vries@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4888

Reineke de Vries

ZZP-ers

Boukje van de Ven
E: b.vande.ven@dordrecht.nl
T: 078 - 770 4949

Boukje van de Ven

Overig MKB

Bert ten Veen
E: ec.ten.veen@dordrecht.nl
T: 078 - 770 49 43

Bert ten Veen

Overig MKB

Roos van der Werf
E: rnw.vander.werf@dordrecht.nl
T: 06 - 36 09 41 46

Roos van der Werf

Woordvoerder gemeente voor ondernemers

Jill Conrad
E: j.conrad@drechtsteden.nl
T: 06 - 40 15 70 03