Bedrijven Investeringszone Bijdrage Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)

Op initiatief van ondernemers op bedrijventerrein Krabbepolder / Zeehaven (Zuid) heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage. Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting. Zij besteedt dit aan representativiteit (schoon, heel en mooi) en veiligheid in de openbare ruimte in het ondernemersgebied Krabbepolder/Zeehaven (Zuid).

Heffing BIZ-bijdrage

Ondernemers die op 1 januari van het betreffende jaar gebruik maken van een onroerende zaak op het bedrijventerrein ontvangen de heffing. Het gaat om bedrijfspanden en (bouw)grond. Als de onroerende zaak op 1 januari leeg staat, legt de gemeente de heffing op aan de eigenaar van de onroerende zaak. U betaalt voor het hele jaar. Als u tijdens het betreffende jaar als gebruiker geen gebruik meer maakt van de onroerende zaak, krijgt u geen geld terug. Deze heffing vindt u terug op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking.

Toelichting BIZ-bijdage Krabbepolder / Zeehaven (Zuid) (pdf, 161 kB)

Hoogte van de heffing

De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak voor het desbetreffende jaar en het geldende tarief. Met de onderstaande WOZ-waarde van uw pand bedraagt uw BIZ-bijdrage in 2020:

Overzicht BIZ-bijdrage naar WOZ-waarde van uw pand

WOZ-waarde van uw pand
€ 25.001,- t/m € 200.000,-
€ 200.001,- t/m € 300.000,-
€ 300.001,- t/m € 500.000,-
€ 500.001,- t/m € 800.000,-
€ 800.001,- t/m € 1.200.000,-
€ 1.200.001,- t/m € 2.500.000,-
€ 2.500.001,- t/m € 4.000.000,-
€ 4.000.001,- t/m € 8.000.000,-
meer dan € 8.000.000,-

BIZ-bijdrage 2020
€ 150,-
€ 300,-
€ 475,-
€ 750,-
€ 1.000,-
€ 1.250,-
€ 1.575,-
€ 1.900,-
€ 2.225,-

Voorbeeld

U gebruikt een onroerende zaak op bedrijventerrein Krabbepolder/Zeehaven (Zuid) met een WOZ-waarde van € 320.000,-. De aanslag voor 2020 bedraagt dan € 475,-.

Kwijtschelding BIZ-bijdrage

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de BIZ-bijdrage.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de BIZ-aanslag. Vul hiervoor het formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking (pdf, 101 kB) in en stuur het op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het webformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.