Bedrijven Investeringszone Bijdrage Handelskade

Op initiatief van ondernemers op bedrijventerreinen Handelskade heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage. Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting. Zij besteedt dit aan representativiteit (schoon, heel en mooi) en veiligheid in de openbare ruimte in het ondernemersgebied Handelskade.

Heffing BIZ-bijdrage

Ondernemers die op 1 januari van het betreffende jaar gebruik maken van een onroerende zaak op het bedrijventerrein ontvangen de heffing. Het gaat om bedrijfspanden en (bouw)grond. Als de onroerende zaak op 1 januari leeg staat, legt de gemeente de heffing op aan de eigenaar van de onroerende zaak. U betaalt voor het hele jaar. Als u tijdens het betreffende jaar als gebruiker geen gebruik meer maakt van de onroerende zaak, krijgt u geen geld terug. Deze heffing vindt u terug op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking.

Toelichting BIZ-bijdrage Handelskade (pdf, 108 kB) 

Hoogte van de heffing

De hoogte van de heffing is afhankelijk van:

  • de WOZ-waarde van de onroerende zaak voor het desbetreffende jaar en
  • het geldende tarief
Overzicht BIZ-bijdrage naar WOZ-waarde van uw pand

WOZ-waarde van uw pand
€ 
25.001,- t/m € 400.000,-
€ 400.001,- t/m € 800.000,-
€ 800.001,- t/m € 2.000.000,-
meer dan € 2.000.000,-

BIZ-bijdrage 2021
€   800,-
€ 1.100,-
€ 1.700,-
€ 2.450,-

Voorbeeld

U gebruikt een onroerende zaak op bedrijventerrein Handelskade met een WOZ-waarde van € 450.000,-. De aanslag bedraagt dan € 1.100,-.

Kwijtschelding BIZ-bijdrage

U krijgt geen kwijtschelding voor de BIZ-bijdrage.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de BIZ-aanslag. U vult hiervoor het formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking (pdf, 101 kB) in en stuurt het op of schrijf zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet.

U stuurt uw bezwaar op naar:
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.