Bedrijven Investeringszone Bijdrage Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

Op initiatief van ondernemers op bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage. Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting. Zij besteedt dit aan representativiteit (schoon, heel en mooi) en veiligheid in de openbare ruimte in het ondernemersgebied Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West.

Heffing BIZ-bijdrage

Ondernemers die op 1 januari van het betreffende jaar gebruik maken van een onroerende zaak op het bedrijventerrein ontvangen de heffing. Het gaat om bedrijfspanden en (bouw)grond. Als de onroerende zaak op 1 januari leeg staat, legt de gemeente de heffing op aan de eigenaar van de onroerende zaak. U betaalt voor het hele jaar. Als u tijdens het betreffende jaar als gebruiker geen gebruik meer maakt van de onroerende zaak, krijgt u geen geld terug. Deze heffing vindt u terug op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking.

Toelichting BIZ-bijdrage Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West 2019 (pdf, 110 kB)

Hoogte van de heffing

De hoogte van de heffing is afhankelijk van:

  • de WOZ-waarde van de onroerende zaak voor het desbetreffende jaar en
  • het geldende tarief

Met de onderstaande WOZ-waarde van uw pand bedraagt uw BIZ-bijdrage in 2019:

WOZ-waarde van uw pand

BIZ-bijdrage 2019

50.001 t/m 200.000 €   150,-
200.001 t/m 400.000 €   300,-
400.001 t/m 600.000 €   450,-
600.001 t/m 800.000 €   600,-
800.001 t/m 1.000.000 €   800,-
1.000.001 t/m 2.000.000 € 1.000,-
2.000.001 t/m 4.000.000 € 1.500,-
4.000.001 t/m 8.000.000 € 2.000,-
meer dan 8.000.000 € 2.500,-


Voorbeeld: U gebruikt een onroerende zaak op bedrijventerrein Dordtse Kil I met een WOZ-waarde van € 420.000,-. De aanslag voor 2019 bedraagt dan € 450,-.

Kwijtschelding BIZ-bijdrage

U krijgt geen kwijtschelding voor de BIZ-bijdrage.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de BIZ-aanslag. U vult hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen' helemaal in en stuurt het op of schrijf zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet.

U stuurt uw bezwaar op naar:
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB)

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het webformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen

Wetgeving

Verordening BIZ Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West