Bedrijven Investeringszone Bijdrage Louterbloemen/Duivelseiland

Op initiatief van ondernemers op bedrijventerrein Louterbloemen/Duivelseiland heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage. Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting. Zij besteedt dit aan representativiteit (schoon, heel en mooi) en veiligheid in de openbare ruimte in het ondernemersgebied Louterbloemen/Duivelseiland.

Heffing BIZ-bijdrage

Ondernemers die op 1 januari van het betreffende jaar gebruik maken van een onroerende zaak op het bedrijventerrein ontvangen de heffing. Het gaat om bedrijfspanden en (bouw)grond. Als de onroerende zaak op 1 januari leeg staat, legt de gemeente de heffing op aan de eigenaar van de onroerende zaak. U betaalt voor het hele jaar. Als u tijdens het betreffende jaar als gebruiker geen gebruik meer maakt van de onroerende zaak, krijgt u geen geld terug. Deze heffing vindt u terug op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking.

Toelichting BIZ-bijdage Louterbloemen / Duivelseiland 2019 (pdf, 161 kB)

Hoogte van de heffing

De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak voor het desbetreffende jaar en het geldende tarief. In 2019 bedraagt uw BIZ-bijdrage: 

WOZ-waarde van uw pand

BIZ-bijdrage 2019

€ 25.001 t/m € 150.000 € 185
€ 150.001 t/m € 300.000 € 295
€ 300.001 t/m € 500.000 € 425
€ 500.001 t/m € 1.000.000 € 575
€ 1.000.001 t/m € 5.000.000 € 950
meer dan € 5.000.000 € 2.000


Voorbeeld: u gebruikt een onroerende zaak op bedrijventerrein Louterbloemen / Duivelseiland met een WOZ-waarde van € 320.000,-. De aanslag voor 2019 bedraagt dan € 425,-.

Kwijtschelding BIZ-bijdrage

Kwijtschelding voor de BIZ-bijdrage is niet mogelijk.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag en wilt u daartegen bezwaar maken?

U kunt  binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de BIZ-aanslag. Vul hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen' in en stuur het op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB)

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het webformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen