Reacties bewoners(avond) Noordendijk 18-06-2019 webversie 15-7-2019

Trefwoord Reactie/vragen Status/antwoord
Afsluiting/omleiding Bij gedeeltelijke wegafsluiting graag niet te krap bij nr. 727 en de afrit/oprit naar beneden naar nr. 753-727 tegelijk afsluiten. Wordt meegenomen in het uitvoeringsplan.
Afsluiting/omleiding Tip: kunt u de anderen… u kunt eerst de enen helft en dan de andere Wordt meegenomen in het uitvoeringsplan.
Afsluiting/omleiding Ontheffing om met de auto over het J.P. Pierepad te rijden (eerste stuk). Wordt meegenomen in het uitvoeringsplan (m.b.t. omleidingen/bereikbaarheid).
Afsluiting/omleiding Wij geven beiden les. Is de toegankelijkheid te garanderen (eventueel te voet) i.v.m. gederfde inkomsten? Tijdens de werkzaamheden is de toegankelijkheid niet altijd te garanderen. U wordt zoveel als mogelijk vooraf geïnformeerd over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden zodat u daar zelf eventueel alternatieve maatregelen op kunt nemen.
Afsluiting/omleiding Hulpdiensten hoe wordt dat geregeld. Tijdens de werkzaamheden wordt er voor zorggedragen dat politie, brandweer en ambulance te allen tijden de woningen volgens de door hen gestelde eisen kunnen bereiken.
Afsluiting/omleiding + Parkeren Verder parkeerproblemen tijdens de werkzaamheden. Nu staat de Vissersdijk al vol met busjes van BM, waar gaan bewoners parkeren? Wordt meegenomen in het uitvoeringsplan (m.b.t. omleidingen/bereikbaarheid).
Bomen Wat is de toekomst van de bomen. Deze zijn 25 jaar terug vervangen i.v.m. gevaar voor woningen. Blijft er genoeg plek (leefruimte) over voor bestaande bomen? Aantasting door vernieuwd asfalt? Afgelopen jaar is er een boom omgegaan (uit dijk geslagen, bleek ondiep wortelstelsel te hebben), boom expert raadplegen? Onze boomexperts zijn betrokken bij deze werkzaamheden. De conditie van de bomen is door hen beoordeeld en de werkzaamheden leveren geen gevaar op voor de bomen of de woningen.
Gewichtsbeperking Svp 10 ton verkeersbord handhaven i.v.m. voeten treden v van verbodsborden handhaving. De fundering die wordt aangebracht bepaalt o.a. straks of er nog een gewichtsbeperking nodig is en welk gewicht. Zowel voor de weg als voor de woningen. Of een inrijdverbod of gewichtsbeperking alsnog gehandhaafd blijft wordt nog nader besproken, mede in relatie tot de thans geldende gewichtsbeperking aan de Vissersdijk en de inzameling door HVC.
Gewichtsbeperking Kan de gewichtsbeperking voor de dijk gehandhaafd worden (dus geen vrachtwagens, kleine vuilniswagens), zeker i.v.m. verdere versmalling. De fundering die wordt aangebracht bepaalt o.a. straks of er nog een gewichtsbeperking nodig is en welk gewicht. Zowel voor de weg als voor de woningen. Of een inrijdverbod of gewichtsbeperking alsnog gehandhaafd blijft wordt nog nader besproken, mede in relatie tot de thans geldende gewichtsbeperking aan de Vissersdijk en de inzameling door HVC.
Gewichtsbeperking Kan na de renovatie worden gehandhaafd op gewicht? Ook HVC!! De fundering die wordt aangebracht bepaalt o.a. straks of er nog een gewichtsbeperking nodig is en welk gewicht. Zowel voor de weg als voor de woningen. Of een inrijdverbod of gewichtsbeperking alsnog gehandhaafd blijft wordt nog nader besproken, mede in relatie tot de thans geldende gewichtsbeperking aan de Vissersdijk en de inzameling door HVC.
Gewichtsbeperking Vuilnisdienst wagen kleinere wagen. HVC heeft geen kleinere wagens. Passeren van elkaar zal onderling netjes geregeld moeten worden. De fundering die wordt aangebracht bepaalt o.a. straks of er nog een gewichtsbeperking nodig is en welk gewicht. Zowel voor de weg als voor de woningen. Of een inrijdverbod of gewichtsbeperking alsnog gehandhaafd blijft wordt nog nader besproken, mede in relatie tot de thans geldende gewichtsbeperking aan de Vissersdijk en de inzameling door HVC.
Gewichtsbeperking Handhaven vrachtverkeer teveel grote vrachtwagens. De fundering die wordt aangebracht bepaalt o.a. straks of er nog een gewichtsbeperking nodig is en welk gewicht. Zowel voor de weg als voor de woningen. Of een inrijdverbod of gewichtsbeperking alsnog gehandhaafd blijft wordt nog nader besproken, mede in relatie tot de thans geldende gewichtsbeperking aan de Vissersdijk en de inzameling door HVC.
Huidige gesteldheid Tussen nr. 725 en 727 wordt de dijk gestud met o.a. palen/tegels die instabiel ogen. De grond is daar naar beneden geschoven. Is de dijk daar nog stevig en stabiel? Tijdens de voorbereidingen is/wordt de huidige stabiliteit beoordeeld en meegenomen in de voorbereidingen voor uitvoering.
Parkeren Kunnen er (t.h.v. die gemetselde put) parkeerplaatsen bijkomen? Het staat er vol met geparkeerde paardenkarren en er is weinig parkeerruimte voor personenauto's. Wordt tijdens de voorbereidingen besproken, maar het lijkt niet voor de hand liggend om officiële parkeervakken op dit stuk Noordendijk te maken.
Parkeren Parkeren waar en hoe. Bij het politiebureau en op het voormalige OMC terrein is de voldoende parkeerruimte, maar is wel ver weg. In het bereikbaarheidsplan wordt straks meer duidelijk over de momenten waarop de woningen wel en niet bereikbaar zijn en of/wanneer dit nodig is.
Parkeren Kunnen er met name in de bochten parkeerverboden komen? Wordt tijdens de voorbereidingen besproken, maar het lijkt niet voor de hand liggend om officiële parkeervakken of parkeerverboden op dit stuk Noordendijk te maken.
Uitvoering Kan de put t.h.v. Noordendijk 777 verwijderd worden. Betreft een gemetselde put aan linkerzijde in het gras. Valt in principe buiten de project/werkgrenzen maar wordt tussentijds nagevraagd en teruggekoppeld.
Uitvoering Asfalt graag tegen damwand aan. Wordt meegenomen in het uitvoeringsplan. Is tijdens de bewonersavond met de aannemer besproken.
Uitvoering De water- en gasleiding van de Noordendijk lopen 1,5 a 3 meter van ons huis af. Dit zijn we te weten gekomen toen we vorig jaar de waterleiding raakte. Hoe hij precies ligt in de tuin weten we niet, Is tijdens de bewonersavond direct met Stedin besproken. Stedin handelt dit zelf met bewoners verder af.
Uitvoering Kan de timing voor de herstrating beter worden getimed i.v.m. de huidige bouwwerkzaamheden? Bijvoorbeeld volgend jaar i.v.m. parkeerproblemen? Is een overweging geweest, vooralsnog proberen we voort te gaan met uitvoering dit jaar, aansluitend aan Stedin. Het parkeren door de aannemers wordt wel meegenomen in de voorbereidingen.
Uitvoering + communicatie Graag contact houden over het open maken van tuin/erf. Wellicht kunnen we zelf helpen en daarna de tuin gelijk ophogen maar ook i.v.m. huisdieren. Wellicht al besproken met Stedin tijdens de bewonersavond, maar hiervoor moet met Stedin contact opgenomen worden.
Uitvoering + parkeren Graag contact met Van Houwelingen over parkeerprobleem. Ze zijn tot minimaal december bezig en dit neemt al minimaal 15/20 auto's per dag met zich mee. Dit wordt meegenomen in de voorbereidingen van de werkzaamheden.
Weginrichting Asfalt wordt, afhankelijk van de aanpak, breder of smaller. Smaller levert gevaar op in verband met toename (volume) verkeer en parkerende bewoners/hulpdiensten en HVC e.d. Breder is nadeel voor aan de dijk grenzende huizen. Wellicht breedte aanpassen aan (on)mogelijkheden? De breedte wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de fundering en het asfalt het beste kan worden aangebracht. Waar mogelijk en wenselijk worden bredere stukjes die nu van puin zijn voorzien meegenomen.
Weginrichting Let op de breedte van de dijk, versmallen kan betekenen dat verkeer niet meer verder kan De breedte wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de fundering en het asfalt het beste kan worden aangebracht. Waar mogelijk en wenselijk worden bredere stukjes die nu van puin zijn voorzien meegenomen.
Weginrichting Kunnen er bredere stukken in de dijk komen? De breedte wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de fundering en het asfalt het beste kan worden aangebracht. Waar mogelijk en wenselijk worden bredere stukjes die nu van puin zijn voorzien meegenomen.