Verslag Welstandscommissie 4 maart 2019

Verslag

 

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT

 

Secretariaat:

Stadsontwikkeling – Vakteam Stedenbouw

Postbus 8

3300 AA DORDRECHT

Bezoekadres Spuiboulevard 300

E-mail: secretariaatWMC@dordrecht.nl

 

Verslag Welstands- en Monumentencommissie 4 maart 2019

 

Aanvang: 14.15 u. – 18.35 u.

Locatie: vergaderkamer 1, Stadskantoor

Aanwezig: Dhr. ir. M. de Boer (voorzitter), dhr. ir. G. van Es, mevr. ir. C. Bakker, mevr. ing. I. de Visser, dhr. P. Verstraten, dhr. ing. D. Smit (secretaris)

 

Nr.

 

Advies

 1.  

Haaswijkweg Oost 69A

Omschrijving: uitbreiding Parkhuis Dubbeldam

Architect: Dhr. Nuijtinck (Quadrant architecten)

Wabo aanvraag, 1e behandeling (eerder behandeld als vooroverleg)

 

Gebiedstype: Wederopbouw – stratenwijken

Welstandsniveau: Regulier

 

Dhr. Nuijtinck (architect) licht het plan toe. Het gebouw is iets hoger geworden om zodoende aan te kunnen sluiten op het vloerpeil van het bestaande gebouw.

 

Reactie commissie

Het plan is eerder in vooroverleg aan de commissie voorgelegd. Het plan is, mede naar aanleiding van de door de commissie gemaakte opmerkingen, verder uitgewerkt. Het plan is akkoord.

 

VO facilitair centrum

In de na de planbehandeling resterende tijd heeft de architect het VO van het facilitair centrum getoond.

De commissie vindt het plan op hoofdlijnen voorstelbaar omdat wordt aangesloten op de architectuur van het complex. De grote glazen puien op de begane grond (kans op verrommeling) en de luifel geven het gebouw een uitstraling die op gespannen voet zal staan met het (utilitaire) gebruik.

Voorstelbaar is om hier zorgvuldig ontworpen overheaddeuren toe te passen.

 

Positief

 1.  

Besloten vooroverleg (1)

 

 

 1.  

Besloten vooroverleg (2)

 

 

 1.  

Patersweg ong.

Architect: dhr. L. Steijger (M3 Architecten)

omschrijving: nieuwbouw woningen

vooroverleg, 1e behandeling

 

Gebiedstype: Tuinwijken

Welstandsniveau: Regulier

Beeldkwaliteitplan Krispijn

 

Dhr. Van den Berg (stedebouwkundige) licht de context van het plan toe. In 2014 is er al een plan voor deze locatie gemaakt, maar dat is niet uitgevoerd. Op verzoek van de gemeente heeft M3 architecten nu een nieuw ontwerp voor deze locatie gemaakt.

 

Dhr. Steijger (architect) licht het plan toe. De bestaande wijk wordt gekenmerkt door jaren '30 architectuur, waarop in het ontwerp wordt aangesloten. Het beeld van de Vogelwijk in Den Haag is voor de architect een inspiratiebron geweest.

Het plan kent verschillende kopersopties, zoals een dakopbouw met wolfseind. De zijgevel van de optionele erker aan de voorzijde was door de architect aanvankelijk gelijk gelegd met de zijgevel, mede gezien de woningplattegrond. Op verzoek van de stedebouwkundige is een variant ontworpen die terug ligt ten opzichte van de zijgevel.

Ook is de mogelijkheid getekend van het realiseren van een (vergunningvrije) mantelzorgwoning in de achtertuin van een aantal van de woningen.

 

Reactie commissie

De commissie heeft waardering voor de geboden optie van een mantelzorgwoning.

 

De commissie vindt dat de hoekwoning nog onvoldoende als hoekoplossing is ontworpen. Voorstelbaar is om hier de entree te situeren.

 

De commissie heeft moeite met de vormgeving van de dakopbouw. Het doorlopende dakvlak wordt hierdoor teveel onderbroken, en de dakopbouw oogt erg zwaar. De dakkapel is eveneens te zwaar/grof gedetailleerd en is nu nog onvoldoende afgestemd op de onderliggende gevelindeling.

De kozijnen zijn op zichzelf zorgvuldig ontworpen, maar het gevelbeeld dat dit als totaal oplevert, trekt in de ogen van de commissie teveel de aandacht (te weinig beeldrust).

 

Resumerend vindt de commissie dat o.a door alle mogelijke kopersopties het gevelbeeld van het blok als geheel te onrustig wordt. Gevraagd wordt om het plan zodanig aan te passen dat er een rustig, in deze wijk en het beeldkwaliteitsplan passend blok ontstaat. De commissie onderschrijft de voorkeur van de stedebouwkundige voor een ten opzichte van de zijgevel iets teruggelegde erker aan de voorkant.

Aandacht wordt gevraagd voor het ontwerp van de hoekoplossingen: hier is een architectonische verbijzondering op zijn plaats. Tenslotte vraagt de commissie ook om aandacht te besteden aan de entree, aan het ‘thuis komen’ (positie voordeur in het gevelvlak, luifel, etc. ).

 

De commissie houdt het plan aan en ziet een hierop aangepast plan graag in een volgende vergadering terug.

 

Aanhouden

 1.  

Papeterspad ong. (P1 t/m6)

Architect: dhr. L. Steijger (M3 Architecten)

omschrijving: nieuwbouw 6 stadswoningen

vooroverleg, 2e behandeling

 

Gebiedstype: 19e-eeuws stedelijk weefsel

Welstandsniveau: Regulier

 

Dhr. Steijger (architect) licht het plan toe. Het plan is aangepast naar aanleiding van de eerder door de commissie gemaakte opmerkingen.

 

Reactie commissie

De commissie vindt dat het ontwerp sterk verbeterd is. Er is nu sprake van een mooi, bij elkaar horend en toch afwisselend geheel.

De voordeuren van de woningen zijn nu steeds gespiegeld. Mogelijk sluit een incidentele onderbreking hiervan nog beter aan bij beoogde beeld van particulier opdrachtgeverschap (suggestie).

 

Conclusie: het plan is akkoord. De commissie ziet het plan graag als aanvraag omgevingsvergunning terug.

 

Positief, met suggestie

 1.  

Zuidendijk 302 GM (JK)

omschrijving: Restauratie boerderij

adviseur: dhr. Van Soolingen (Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau)

Wijziging Wabo vergunning, 1e behandeling

 

Gebiedstype: Buitengebied

Welstandsniveau: Intensief

 

Mevr. Katsman (vakteam Erfgoed) en dhr. Rietveld (aannemer) lichten de situatie toe. Alleen spant 2 kon in zijn geheel worden behouden. De overige spanten zullen grotendeels worden gereconstrueerd.

 

De aannemer geeft aan dat fichte als houtsoort voor de reconstructie niet mogelijk is. Enerzijds omdat fichte niet in deze afmetingen verkrijgbaar is, anderzijds omdat je hiermee niet een dergelijke overspanning kan maken.

Het vakteam Erfgoed kan ook akkoord gaan met het in plaats van fichte toepassen van Oregon Pine. De aannemer heeft een voorkeur voor het toepassen van eiken.

 

Reactie commissie

Bij boerderijen in deze omgeving wordt vanaf de tweede helft van de 17e eeuw alleen nog maar grenen toegepast als constructiemateriaal. Het toepassen van eiken als materiaal voor de reconstructie van de spanten zou een anachronisme zijn en is daarom niet akkoord.

 

De commissie heeft geconstateerd dat de schuur inmiddels voor een groot deel is gesloopt; ook de zijmuren daarvan. Dit is een afwijking van de vergunning, waarin is uitgegaan van de restauratie van de bestaande zijmuren. Conform het door de commissie gegeven advies zou het vakteam Erfgoed nauw betrokken moeten zijn bij deze tijdens de uitvoering gemaakte keuzes, zoals bv. het demonteren van de spanten. Dit is niet gebeurd.

 

De commissie vraagt de architect en /of de aanvrager om een en ander in een volgende vergadering nader toe te lichten.

 

Aanhouden (wijziging van fichte naar eiken niet akkoord)

 1.  

Buiten Walevest 15 RM (JK)

Omschrijving: verbouwing tot 6 appartementen

Architect: dhr. Dekker, dhr. Holierhoek (Stijl architectuur)

Vooroverleg, 4e behandeling

 

Gebiedstype: Historische binnenstad

Welstandsniveau: Intensief

 

Dhr. Dekker (architect) licht het aangepaste plan toe. De vloer van de dakterrassen op de bovenste laag ligt nu op 1,80m onder de nok, zodat het dakterras (en bijvoorbeeld terrasmeubilair) niet zichtbaar zullen zijn vanuit de openbare ruimte. De omkleedde spanten (in verband met de blootstelling daarvan aan de buitenlucht) fungeren ook als afscheiding tussen de terrassen.

 

Op de plek waar in de 18e eeuw bevoorradingsopeningen zaten, worden twee balkons aangebracht. De balkons zijn vormgegeven als in staal uitgevoerde 'doosjes', die als het ware uit de nieuwe, eveneens met staal omkaderde, gevelopeningen zijn geschoven. In het staal van het balkon wordt aan de voorzijde door middel van een perforatie een historische afbeelding aangebracht.

 

Reactie commissie

De ontwerpoplossing ten aanzien van de dakterrassen is in principe akkoord, omdat deze is aangepast conform de eerder gemaakte opmerkingen. De commissie vraagt aandacht voor een nadere (gedetailleerde) uitwerking met behoud van de nokvorsten. De huidige plaatsing van de lift is akkoord omdat deze het korbeel van het spant niet raakt.

 

De commissie stelt wederom vast dat de getoonde ontwerpoplossingen voor de balkons een direct gevolg zijn van de ontwerpbeslissingen ten aanzien van de verkaveling van het pand. De commissie heeft begrip voor het streven naar het maken van levensloopbestendige woningen met een privé buitenruimte, maar dit staat in de ogen van de commissie op gespannen voet met de cultuurhistorische waarden van het monument. Het maken van luxe, levensloopbestendige woningen zonder een privé buitenruimte acht de commissie goed voorstelbaar.

De commissie herhaalt ook nogmaals haar standpunt dat een verticale verdeling van het monument minder gevolgen heeft voor het monument, en dat het daarom de meest kansrijke oplossingsrichting is voor het maken van woningen met een privé buitenruimte.

 

De commissie waardeert dat door de architect een uiterste poging is gedaan om een insnijding in de gevel te maken ten behoeve van balkons. De commissie is echter niet overtuigd van de nu voorgestelde architectonische uitwerking daarvan. De soberheid / vlakheid van de gevel wordt in een te grote mate aangetast door het maken van de insnijdingen en het toevoegen van balkons. De historische afbeelding op de balkon balustrades is een aardige vondst, maar het toegepaste staal zal in het beeld gaan overheersen. Wat gevelopeningen waren, zijn nu echt ‘gaten’ geworden. De maat hiervan beschouwt de commissie als een anachronisme. De balkons zijn een te grote ingreep in de gevel.

 

Conclusie: op een conform dit vooroverlegplan ingediende aanvraag omgevingsvergunning zal de commissie negatief adviseren. De commissie geeft wederom aan de voorkeur te geven aan een oplossing zonder balkons en derhalve ongewijzigde gevels.

 

Negatief

 1.  

Peppellaan 13

omschrijving: vergroten en veranderen woning, plaatsen erfafscheiding

Architect: dhr. Bolier

Vooroverleg, 2e behandeling

 

Dhr. Bolier (architect) licht het aangepaste plan toe.

 

Reactie commissie

De commissie vindt dat de aanpassingen naar aanleiding van haar eerdere opmerkingen hebben geleid tot een goed plan. Een voorbeeld hiervan is de gebogen houten wand, die zich opent naar het terrein en ook de entree markeert. De commissie adviseert positief.

 

Als suggesties geeft de commissie mee om na te denken over het al dan niet met de woning verbinden van de schuur. Ook vraagt de commissie om nog eens na te denken over de boven beëindiging van de luifel aan de achterzijde ten opzichte van de dakrand en de rand van balustrade.

 

 

 

Positief, met suggesties

 1.  

De Sitterstraat 11

Omschrijving: nieuwbouw van een kindercentrum

Architect: dhr. Jockin (Cita architecten)

Wabo aanvraag, 1e behandeling (wijziging Wabo vergunning is eerder als vooroverleg besproken)

 

Gebiedstype: Wederopbouw – stempelwijken

Welstandsniveau: Regulier

 

Dhr. Jockin (architect) toont de toe te passen bakstenen en het kleurgebruik. Het plan is aangepast naar aanleiding van de door de commissie gemaakte opmerkingen

 

Reactie commissie

De commissie adviseert positief en complimenteert de architect met het plan. Het is een overtuigend plan, dat een bepaalde rust uitstraalt zonder saai te zijn. Het kleur- en materiaalgebruik is naar de mening de commissie goed passend bij een kindercentrum.

 

Positief

 1.  

Besloten (3)

 

 

 1.  

Sluiting