Verslag kleine welstandscommissie 4 maart 2019


WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT


Secretariaat:

Stadsontwikkeling – Vakteam Stedenbouw

Postbus 8

3300 AA DORDRECHT

Bezoekadres Spuiboulevard 300

E-mail: secretariaatWMC@dordrecht.nl


Verslag kleine Welstands- en Monumentencommissie 4 maart 2019


Aanvang: 12.30 u.-14.00 u.

Locatie: vergaderkamer 1, Stadskantoor

Aanwezig: Mevr. ir. C. Bakker, mevr. ing. I. de Visser, dhr. ing. D. Smit (secretaris)


Nr.


Advies

Vissersdijk 36

Omschrijving: het bouwen van een woning

Architect: Dhr. Dekker, dhr. Rijvers (Stijl architectuur)

Wabo aanvraag, 4e behandeling (eerder behandeld als vooroverleg)


Gebiedstype: Dijklinten

Welstandsniveau: Regulier


Dhr. Dekker (architect) heeft de vergadering bijgewoond.


Reactie commissie

Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie. Het plan is akkoord.


Positief

Titanlaan 6

Omschrijving: dakopbouw

Vooroverleg, 1e behandeling


Gebiedstype: Wederopbouw - stratenwijken

Welstandsniveau: Regulier


De aanvragers lichten het plan toe. Eén van de buren heeft eerder een dakopbouw gerealiseerd en hierop wordt aangesloten wat betreft massa en kleurgebruik. In afwijking van de buren wordt een kunststof afwerking voorgesteld.


Reactie commissie

Het maken van een dakopbouw is hier op zichzelf goed voorstelbaar. Echter, het huidige voorstel toont nog onvoldoende samenhang met de oorspronkelijke woning.

Voorstelbaar is het raam van de dakopbouw te laten stroken met het kozijn van de deur in de onderliggende gevel, en om de kopse kanten de dakopbouw vorm te geven als kader (aanzicht zijkant en dakrand zelfde maat geven) met een terugliggend geplaatste pui.

Kunststof geveldelen zijn een voorbeeld van materiaalgebruik dat snel verouderd en er dan armoedig uit gaat zien. Een uitvoering in geschilderde houten geveldelen conform de buren is akkoord.


De commissie maakt een voorbehoud ten aanzien van het afstemmen van het uiterlijk (kleur- en materiaalgebruik, gevelindeling) op de dakopbouw van het buurpand. Door de secretaris wordt nagegaan of de dakopbouw volgens vergunning is uitgevoerd.


Een conform de bovenstaande opmerkingen aangepast en bouwkundig uitgewerkt plan (voorwaarde) kan als Wabo aanvraag worden ingediend.


Positief, met voorwaarde

Zeedijk tussen de Oude Veerweg en de Van Elzelingenweg

Omschrijving: plaatsen vogelkijkscherm

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Buitengebied

Welstandsniveau: Regulier


Dhr. Muller (projectleider) licht het plan toe. Het architectonische ontwerp is van landschapsarchitectenbureau Veenenbos en Bosch, in samenwerking met Staatsbosbeheer.


Reactie commissie

Op zichzelf beschouwd heeft de commissie veel waardering voor de (ontwerp)aandacht die aan het bouwwerkje is besteed.


Onvoldoende inzichtelijk is hoe het bouwwerkje in het landschap is gesitueerd. Gevraagd wordt om dit meer inzichtelijk te maken (de projectleider vermoedt dat riet het bouwwerkje zal omringen), bij voorkeur met een toelichting door de ontwerper.

Verder vraagt de commissie aandacht voor de esthetische duurzaamheid. In het detail is geen afvoer zichtbaar, terwijl water zich in een gootje zal verzamelen. (de projectleider bevestigt deze conclusie en gaat dit na)


De commissie houdt het plan aan.


Aanhouden

Zeedijk tussen de Oude Veerweg en de Van Elzelingenweg

Omschrijving: plaatsen vogelkijkhut

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Buitengebied

Welstandsniveau: Regulier


Dhr. Muller (projectleider) licht het plan toe. Het architectonische ontwerp is van landschapsarchitectenbureau Veenenbos en Bosch, in samenwerking met Staatsbosbeheer.


Reactie commissie

Op zichzelf beschouwd heeft de commissie veel waardering voor de (ontwerp)aandacht die aan het bouwwerkje is besteed.


Onvoldoende inzichtelijk is hoe het bouwwerkje in het landschap is gesitueerd. Gevraagd wordt om dit meer inzichtelijk te maken (de projectleider vermoedt dat riet het bouwwerkje zal omringen), bij voorkeur met een toelichting door de ontwerper.

Verder vraagt de commissie aandacht voor de esthetische duurzaamheid. In het detail is geen afvoer zichtbaar, terwijl water zich in een gootje zal verzamelen. (de projectleider bevestigt deze conclusie en gaat dit na)


De commissie houdt het plan aan.


Aanhouden

Kerkeplaat 9

omschrijving: nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw

Wabo aanvraag, 2e behandeling


Gebiedstype: Industriegebieden en bedrijventerreinen

Welstandsniveau: Regulier.


Dhr. Muller (adviseur) en de aanvrager hebben de vergadering bijgewoond en de aangepaste voorstellen toegelicht. Variant 2 heeft de voorkeur van de adviseur:

-het voorstel is om alleen grijstinten toe te passen

-aluminium kozijnen zijn niet haalbaar voor dit plan. Er is gekozen voor een kunststof profiel dat aluminium zo goed mogelijk benaderd.

-op het dak komen zonnepanelen in een strak ritme

-per unit is boven de deur een reclame-uiting gesitueerd waarvan de plaats en maximale maten is aangegeven


Reactie commissie

Variant 2 is akkoord. Dit is een verbetering ten opzichte van het ingediende plan. De commissie vraagt aandacht voor de plaatsing van de installaties. Het in deze situatie (een bedrijventerrein) toepassen van kunststof kozijnen is akkoord, evenals de positie en de afmetingen van de reclame-uitingen.


Conclusie: het plan conform variant 2 is akkoord.


Positief (variant 2)

Chico Mendesring 590

omschrijving: aanbouw

Vooroverleg, 1e behandeling


Gebiedstype: Wijken na 1990

Welstandsniveau: Regulier


Dhr. Rozendaal (bouwkundig adviseur) heeft de vergadering bijgewoond.


Reactie commissie

De aanbouw is hoger dan de bestaande tuinmuur. De speklagen van het metselwerk van de tuinmuur worden over de volledige hoogte van de aanbouw doorgezet.


De speklagen eisen in het voorstel in de ogen van de commissie teveel aandacht op. Voorstelbaar is de speklagen van de tuinmuur door te zetten in de aanbouw en om daarboven alleen een lichte steen toe te passen. (de bouwkundig adviseur geeft aan het plan hierop aan te passen).


Conclusie: de commissie is akkoord met een plan dat is aangepast conform de bovenstaande opmerkingen. (voorwaarde). Een hierop aangepast plan kan door de secretaris worden beoordeeld.


Positief, met voorwaarde

Stationsplein 1-4 RM (WM)

Omschrijving: vervangen dakbedekking perronkap spoor 2-3

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: 19e-eeuws stedelijk weefsel

Welstandsniveau: Intensief


Mevr. Meulenkamp licht het plan toe.


Reactie commissie

Het plan betreft het vervangen van de dakbedekking van een rijksmonument, van een belangrijk publiek gebouw voor de stad.

Het vervangen van dakbedekking kan worden beschouwd als een kans om de grandeur van de oorspronkelijke architectuur hier weer te herstellen. Dat dit nu niet wordt voorgesteld ziet de commissie als een gemiste kans en zij vraagt de bouwkundig adviseur om een toelichting op deze keuze. De commissie vraagt om deze aanvraag ook te beschouwen in relatie tot eventuele andere plannen voor het stationscomplex. De commissie houdt het plan aan.


Aanhouden

Admiraalplein 92

omschrijving: gevelreclame

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Wijken na 1990

Welstandsniveau: Regulier


Niet akkoord:

-Herhaling van een reclame-uiting aan één gevel, bijvoorbeeld meerdere malen dezelfde tekst, is niet toegestaan.

-De totale oppervlakte van de reclame dient in verhouding te staan tot de schaal en maat van de gevel waarop de reclame is aangebracht. Bij winkelpanden is de richtlijn: maximaal 8% van het geveloppervlak, eventueel te verdelen over max. 2 verschillende reclames. De reclame moet tevens worden afgestemd op de bestaande architectuur en de in het ontwerp opgenomen ruimte voor reclame-uitingen.

-het geheel beplakken van kozijnen is niet akkoord. Hierdoor sluit het bouwwerk zich visueel of fysiek af van zijn omgeving, een welstandsexces.


Aandachtspunt: In omgevingen waar winkels, bedrijven en wonen gemengd voorkomen, geldt dat lichtreclames met een sterke verlichting tussen 22:00 uur en 06:00 uur uitgeschakeld moeten zijn.


Gevraagd wordt het plan conform de bovenstaande punten aan te passen. Het plan wordt aangehouden.


Aanhouden

Aletta Jacobs-erf 264

omschrijving: dakkapel

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Woonerven

Welstandsniveau: Regulier


Akkoord, mits:

-de dakkapel horizontaal (boven- en onderzijde) wordt uitgelijnd met de bestaande dakkapellen op het dakvlak van dit bouwblok

-materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen en profielen van de dakkapel gelijk zijn aan de gevels, kozijnen en profielen van het hoofdgebouw.


Positief, met voorwaarden

Beekenstein 73

Omschrijving: dakkapel

Aangepaste Wabo aanvraag n.a.v. weigering, 2e behandeling (1e behandeling op 30-07-2018)


Gebiedstype: Woonerfwijken

Welstandsniveau: Regulier


Akkoord, omdat de dakkapel is aangepast conform de eerdere opmerkingen, en de tijdens het overleg gemaakte afspraken.Positief

Jan Valsterweg 61-65

Omschrijving: het uitbreiden van het bestaande pand

Wabo aanvraag, 2e behandeling


Gebiedstype: Industriegebieden en bedrijventerreinen

Welstandsniveau: Regulier


Op 25 februari is het volgende advies uitgebracht:

Het plan is aangepast naar aanleiding van de eerdere opmerkingen van de commissie:

- het nieuwe tussendeel is iets terugliggend ten opzichte van de bestaande

bebouwing gepositioneerd (versprongen gedetailleerd).

- het gevelmateriaal van de rechte gevel loopt door in het nieuwbouwdeel (gemetselde plint en

gevelbekleding)

-de sectionaaldeuren worden in dezelfde kleur uitgevoerd

Het plan is akkoord.


Positief

Lodewijkstraat 11

omschrijving: nokverhoging en dakkapel

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Wederopbouw – stratenwijken

Welstandsniveau: Regulier


De nokverhoging is akkoord mits de nok- en goothoogte gelijk is aan de eerder op dit blok gerealiseerde nokverhoging.


De dakkapel is akkoord, mits:

-er minimaal 0,70 meter dakvlak boven, onder en ter weerszijden van de dakkapel wordt aangehouden. De afstand tot de (nieuwe) nok is minder dan 0,70 meter.

-Materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen en profielen van de dakkapel gelijk zijn aan de gevels, kozijnen en profielen van het hoofdgebouw.


Positief, met voorwaarden

Marnixstraat 4

Omschrijving: dakkapel

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Tuinwijken

Welstandsniveau: Regulier


Akkoord, mits:

-de dakkapel horizontaal (boven- en onderzijde) wordt uitgelijnd met de eerder op het dakvlak van dit bouwblok gerealiseerde dakkapel

-de hoogte van de dakkapel niet meer bedraagt dan maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak, met een maximum van 1,50 meter, gemeten vanaf de voet tot bovenzijde boeiboord of daktrim van de dakkapel (is niet gemaatvoerd op de tekening)


Positief, met voorwaarden

Mees Toxopeüsstraat 2B

Omschrijving: dakkapel

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Wederopbouw – stempelwijken

Welstandsniveau: Regulier
In deze straat is eerder een dakkapel aangevraagd, waar het volgende welstandsadvies over is gegeven: akkoord mits:

-de breedte van een dakkapel in totaal niet meer bedraagt dan 50% van de

breedte van het dakvlak (in dit geval 2,7 m).

- de gevelgeleding gelijk is aan de gevelgeleding van het hoofdgebouw

(plaatsing uitlijnen met onderliggende gevelindeling)

- materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen en profielen van de

dakkapel gelijk zijn aan de gevels, kozijnen en profielen van het

hoofdgebouw.

Voor deze dakkapel geldt daarnaast dat:

-de hoogte van een dakkapel maximaal 50% bedraagt van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak, met een maximum van 1,50 meter, gemeten vanaf de voet tot bovenzijde boeiboord of daktrim van de dakkapel.

-de dakkapel horizontaal (boven- en onderzijde) wordt uitgelijnd met de eerder vergunde dakkapel op het dakvlak van dit bouwblok


Gevraagd wordt het plan conform de bovenstaande punten aan te passen. Het plan wordt aangehouden.


Aanhouden

Merwedestraat 50

Omschrijving: het plaatsen van gevelreclame

Wabo aanvraag, 2e behandeling


Gebiedstype: Industriegebieden en bedrijventerreinen

Welstandsniveau: Regulier


Het plan is aangepast conform de eerder door de commissie gemaakte opmerkingen. Akkoord.


Positief

Statenplein 38 BS (CvN)

Omschrijving: vervangen reclame-uitingen

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Historische binnenstad

Welstandsniveau: Intensief


Het plan betreft het vervangen van de bestaande reclame-uitingen. Akkoord gezien de beperkte verandering ten opzichte van de bestaande situatie en het positieve advies van het vakteam Erfgoed.


Positief

Tijpoort 44

Omschrijving: plaatsen van een steiger

Wabo aanvraag, 3e behandeling


Gebiedstype: Wijken na 1990

Welstandsniveau: Regulier


Akkoord, omdat het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie.


Positief

Van der Zaanstraat 1

Omschrijving: dakkapel

Wabo aanvraag, 1e behandeling


Gebiedstype: Wederopbouw – stempelwijken

Welstandsniveau: Regulier
Nog niet akkoord:

-De hoogte van een dakkapel bedraagt maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak, met een maximum van 1,50 meter, gemeten vanaf de voet tot bovenzijde boeiboord of daktrim van de dakkapel.

- De indeling en profielen van kozijnen zijn gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van het hoofdgebouw (maat ramen onderliggende gevel overnemen in de dakkapel)

- de gevelaanzichten en de teksten op de tekening corresponderen niet met de details en de doorsnede.

-het kleur- en materiaalgebruik van de dakkapel moet gelijk zijn aan het kleur- en materiaalgebruik van het hoofdgebouw.


Gevraagd wordt het plan conform de bovenstaande punten aan te passen. Het plan wordt aangehouden.


Aanhouden