Publiekrechtelijke beperkingen

Als u een huis of stuk grond koopt (een onroerende zaak) is het belangrijk te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet. Een bestemmingsplan, een status als monument of een plicht tot bodemsanering kan uw mogelijkheden beperken of vergroten. Wilt u weten of er beperkingen van de overheid op een huis of een stuk grond rusten? Vraag dan informatie op uit het Wkpb-register (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken).

Totaaloverzicht beperkingen

Als koper of eigenaar krijgt u door de Wkpb eenvoudig een totaaloverzicht van die beperkingen. Registratie vindt plaats op 2 niveaus:

 1. de gemeente registreert de gemeentelijke beperkingen
 2. het Kadaster registreert de beperkingen van Rijk, provincies, waterschappen en van de gemeenten

Bij de gemeente kunt u kopieën opvragen van de beperkingen die door de gemeente zijn opgelegd. De gemeente informeert u ook of er beperkingen van andere overheden zijn. Kopieën van deze beperkingen vraagt u aan bij het Kadaster. In het Wkpb-register is alleen informatie over bodemverontreiniging opgenomen als daar een officieel besluit over is genomen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft mogelijk meer informatie.

Aanvragen

Zowel inwoners als niet-inwoners van Dordrecht kunnen informatie uit het Wkpb-register aanvragen. U heeft hiervoor het perceelnummer nodig. Dit nummer vindt u in de akte van eigendom of is bekend bij de makelaar. Informatie aanvragen kan op de volgende manieren:

Online

U vult het webformulier Aanvraag inzage Wkpb in.

Per post

U schrijft een brief met uw naam, adres en het perceelnummer. U stuurt de brief naar:

Gemeente Dordrecht
ter attentie van de Stadswinkel
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

In de Stadswinkel

U komt langs in de Stadswinkel tijdens onze openingstijden.

Een kopie van het beperkingenbesluit sturen wij u per post of per e-mail toe. Het kan zijn dat er op het perceel geen (gemeentelijke) beperking rust. In dat geval krijgt u een verklaring van geen beperking. Deze krijgt u per post thuisgestuurd. Kopieën van beperkingenbesluiten van andere overheden vraagt u aan bij het Kadaster.

U kunt de informatie ook voor iemand anders opvragen.

Kosten

Informatie uit het Wkpb-register kost € 12,25 per perceel. Bij een online aanvraag betaalt u direct met iDEAL. Bij een schriftelijke aanvraag krijgt u een rekening toegestuurd. In de Stadswinkel kunt u alleen met pin betalen.

Afhandeling

U krijgt uw informatie uit het Wkpb-register binnen 2 werkdagen.

Geldigheid

De verklaring van geen beperking of de kopie van het beperkingenbesluit is een momentopname. Nadat uw afschrift is afgegeven kan een nieuwe publiekrechtelijke beperking zijn vastgesteld.

Wat staat er in het Wkpb-register?

Door de Wkbp zijn burgemeester en wethouders verplicht in een beperkingenregister de volgende besluiten te registreren:

 • beperkingenbesluiten van de gemeente
 • beslissingen in administratief beroep (bij een hoger bestuursorgaan, bijv. de provincie) die te maken hebben met het beperkingenbesluit
 • uitspraken van rechtbanken die te maken hebben met het beperkingenbesluit
 • besluiten waarbij een beperkingenbesluit wordt vernietigd, ingetrokken of gewijzigd

Binnen 4 dagen na de bekendmaking van een beperkingenbesluit moeten burgemeester en wethouders het besluit inschrijven in het beperkingenregister.

Info over bodemverontreiniging

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft bodeminformatie over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • uitgevoerde bodemonderzoeken
 • of er tanks in de grond zitten of hebben gezeten
 • bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, nu of vroeger
 • gedempte watergangen

Voor meer informatie kijkt u op de website van OZHZ. Of u belt via nummer 078 770 31 17. Voor het opvragen van bodeminformatie betaalt u kosten:

 • voor makelaars € 66,- per locatie, exclusief BTW
 • voor adviesbureaus € 88,- per uur, exclusief BTW

U ontvangt de informatie over de locatie en een straal van ongeveer 25 meter daarbuiten. (Voormalige) boomgaarden of kassencomplexen zijn door gebruik van bestrijdingsmiddelen verdacht op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De ligging van deze boomgaarden en kassencomplexen is niet geregistreerd bij OZHZ. U kunt dit nagaan via de website Watwaswaar.

Heeft u vragen?

Stel deze dan via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons. Ook vindt u meer informatie in de Toelichting Wkpb (pdf, 32 kB).