Onrechtmatig grondgebruik

In Dordrecht komt op diverse plaatsen onrechtmatig grondgebruik voor. Dat wil zeggen dat grond die deel uitmaakt van de openbare ruimte onder andere door particulieren, bedrijven of verenigingen zonder toestemming in gebruik is genomen. Dit leidt tot rechtsongelijkheid. De gemeente wil daarom een eind maken aan onrechtmatig grondgebruik.

Voorbeelden van onrechtmatig gebruik

Bij onrechtmatig grondgebruik gaat het meestal om een uitbreiding van een tuin bij een woning, zoals verlenging van de achtertuin en vergroting aan de zijgevel. Vaak zijn deze uitbreidingen omheind met een schutting of haag. In sommige situaties zijn bouwwerken zoals bergingen en garages op het stuk grond gebouwd.

Brief van de gemeente

Bewoners die onrechtmatig gebruik maken van gemeentegrond ontvangen een brief van de gemeente. Afhankelijk van de situatie:

 • moet u de gemeentegrond in oorspronkelijke staat herstellen
 • kunt u de grond kopen
 • kunt u de grond huren

In de brief staat wat uw situatie of mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat u reageert binnen de termijn die genoemd is in de brief.

Voorwaarden voor kopen of huren

Als u gemeentegrond wilt kopen, moet deze aan verschillende voorwaarden voldoen.

 • structureel groen wordt niet uitgegeven. Structureel groen is:
  • groen dat onderdeel is van een aaneengesloten groenstructuur, zoals vastgelegd in het Handboek Kwaliteit Openbare ruimte Dordrecht
  • afschermend groen ten behoeve van omzoming parkeerplaatsen of speelterrein
  • begeleidend groen langs de verbindingen tussen de wijken
  • afschermend groen als overgang tussen openbaar en privaat terrein, daar waar groen een afschermende functie heeft tot het privé eigendom. Het groen heeft hier een sterk representatieve waarde
  • groen dat in het bestemmingsplan als 'structureel groen' is aangegeven
  • groen dat een verbindende, scheidende en/of ecologische functie heeft
 • de gemeente verkoopt of verhuurt alleen zogenaamd 'snippergroen'. Daarvoor gelden de volgende criteria om te toetsen of een perceel uitgegeven kan worden:
  • behoud flexibiliteit in de openbare ruimte: er moet ruimte blijven voor opvang van vergroting parkeerdruk, mogelijkheden bij een herinrichting (vergroten boomvakken, speelplekken, etc.)
  • scheiding tussen openbaar en privé: voorkomen van harde confrontaties, zicht vanuit de openbare ruimte op mogelijke tuinafscheidingen
  • er mag geen mogelijke hinder voor omwonenden ontstaan (uitzicht op schuttingen, bergingen en dergelijke)
  • er mag geen versnippering van de openbare grond ontstaan, zoals het isoleren van plekken ten opzichte van een groter geheel
  • grotere eenheden openbare grond mogen niet aangetast worden. Alleen snippers en reststroken komen in aanmerking voor verkoop of verhuur
  • de stedenbouwkundige structuur of -verkaveling mag niet aangetast worden: eenduidige verkavelingen met herkenbare eenheden openbaar groen (vooral in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Staart)
  • de gebruikswaarde van de openbare ruimte (speelplekken, wandelpaden, etc.) mag niet worden aangetast
  • bij de aanwezigheid van waardevolle bomen kan geen gronduitgifte plaatsvinden
  • ontwikkelpotenties op de lange of korte termijn moeten mogelijk blijven
  • het karakter van de wijk mag niet worden aangetast. Als een wijk weinig openbare ruimte heeft (zoals Krispijn en de binnenstad) dan zijn er weinig mogelijkheden tot verkoop of verhuur
  • ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, riolering of aansluitingen voor lichtmasten, kunnen een belemmering zijn voor verkoop of verhuur. Per situatie wordt gekeken of de grond verhuurd of verkocht kan worden
  • verkoop of verhuur van grond is alleen mogelijk als logische nieuwe grenzen ontstaan (dus niet achter of voor een perceel van derden). Bij verlenging van een tuin moeten alle bewoners van de blok meedoen, om onlogische grenzen of onbereikbaarheid van het openbaar gebied te voorkomen
  • als de gemeente verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van de oever, dan moet de waterkant bereikbaar blijven voor onderhoud
Grond kopen

Als u de grond kunt kopen, ontvangt u bij de brief een formulier waarmee u kunt doorgeven dat u de grond wilt kopen. U vult het formulier in en stuurt dit in de retourenvelop (zonder postzegel) terug naar de gemeente. U doet dit binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief. De gemeente sluit dan een koopovereenkomst met u. Voor het opstellen van de overeenkomst vragen wij u ook een kopie van uw paspoort op te sturen samen met het reactieformulier. De grond wordt 2 maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst via een notariële akte aan u overgedragen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Houdt u er rekening mee dat de kosten van de verkoop en de overdracht voor uw rekening komen. Meer informatie over het kopen van tuingrond vindt u op de pagina Stuk grond kopen.

Als u de grond niet wilt kopen, moet u de grond die u in gebruik heeft genomen in de oorspronkelijke staat herstellen. Objecten die u heeft geplaatst (bijv. hekken, heggen, bergingen en bestrating) moet u (laten) weghalen. Dit doet u binnen 12 weken na verzenddatum van de brief.

Grond huren

Als u de grond kunt huren, ontvangt u bij de brief een formulier waarmee u kunt doorgeven dat u de grond wilt huren. U vult het formulier in en stuurt dit in de retourenvelop (zonder postzegel) terug naar de gemeente. U doet dit binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief. De gemeente sluit dan op korte termijn een huurovereenkomst met u. Voor het opstellen van de overeenkomst vragen wij u ook een kopie van uw paspoort op te sturen samen met het reactieformulier.

Als u de grond niet wilt huren, moet u de grond die u in gebruik heeft genomen in de oorspronkelijke staat herstellen. Objecten die u heeft geplaatst (bijv. hekken, heggen, bergingen en bestrating) moet u (laten) weghalen. U moet dit doen binnen 12 weken na verzenddatum van de brief.

Behandeling van uw aanvraag

U heeft een aanvraag gedaan om grond te huren of te kopen. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de grond niet kunt huren of kopen? In dat geval kunt u voor dit stuk grond geen nieuwe aanvraag doen.

Grond in oorspronkelijke staat herstellen

Soms kunt u de grond niet huren of kopen. U moet deze dan in de oorspronkelijke staat herstellen. In de brief die u van de gemeente heeft ontvangen, staat beschreven welke overtreding u heeft begaan. U moet deze overtreding binnen 12 weken na verzenddatum van de brief ongedaan maken en de grond in de oorspronkelijke staat herstellen. Objecten die u heeft geplaatst (bijv. hekken, beplanting, bergingen en bestrating) moet u (laten) weghalen.

Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 4 weken na verzenddatum van de brief uw zienswijze kenbaar maken. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar:

Gemeente Dordrecht
Vakteam Grondzaken Cluster Stad
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Wilt u uw zienswijze liever in een persoonlijk gesprek naar voren brengen? Maak dan een afspraak met een medewerker van Vakteam Grondzaken. U bereikt Vakteam Grondzaken via telefoonnummer 14 078.

Grond rechtmatig in gebruik, maar toch een brief ontvangen?

U heeft de grond rechtmatig in gebruik (de grond is uw eigendom/gehuurd van de gemeente/niet van de gemeente) maar u heeft toch een brief ontvangen? Dan kunt u dat schriftelijk of persoonlijk doorgeven aan de gemeente. Als u schriftelijk reageert, stuurt u een brief hierover (met vermelding van het briefkenmerk), met bewijsstukken naar: Gemeente Dordrecht, vakteam Grondzaken Cluster Stad, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 

U kunt ook een afspraak maken. Neem dan contact op met de medewerkers van Vakteam Grondzaken via telefoonnummer 14 078.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan met de medewerkers van Vakteam Grondzaken. U bereikt hen via telefoonnummer 14 078. Meer informatie over het beleid rondom onrechtmatig groengebruik vindt u in de Raadsinformatiebrief Onrechtmatig grondgebruik (pdf, 852 kB) en de Beleidsnotitie Onrechtmatig grondgebruik (pdf, 186 kB).