Goed wonen in Dordrecht 2019-2031

In de Dordtse Woonvisie beschrijft de gemeente hoe zij uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken die staan in de Regionale Woonvisie Drechtsteden 2019-2031.

Deze regionale woonvisie Drechtsteden vormt het kader voor het woonbeleid in onze gemeente. In de regio zijn er afspraken gemaakt over wat we gaan bouwen. De gemeente Dordrecht is nu aan zet hoe en waar we dit gaan doen.

Woonvisie

De woningmarkt in Nederland is gespannen. Er zijn niet genoeg woningen en de nieuwbouw aantallen zijn te laag om dit in een korte periode in te lopen. Woningprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook in de Drechtsteden ervaren we deze druk. Verkoopprijzen lopen op en woningzoekenden moeten langer wachten op een sociale huurwoning. Starters komen maar moeilijk aan een woning. En ook de kwetsbare doelgroepen ervaren last van deze tekorten op de woningmarkt.

Goed wonen in Dordrecht gaat in op lokale situaties. Zoals woningen voor kwetsbare groepen, de vervangingsopgave in Crabbehof en Wielwijk en het woonwagenbeleid. We kijken naar de opgaven voor de periode tot 2031.

Meer informatie

Het document Goed wonen in Dordrecht 2019 – 2031 is een praktisch uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Er staat in beschreven hoe en waar de gemeente wil gaan bouwen.