Top 20 verkeersonveilige plekken

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het college van burgemeester en wethouders. In het coalitieakkoord is afgesproken om een Top 20 van verkeersonveilige plekken op te stellen, en een eerste start te maken met het veiliger maken van die plekken.

Dit gebeurt in een aantal stappen: samenstellen van een Top 20 op basis van ongevalscijfers en de stad vragen welke plekken zij als verkeersonveilig ervaren.
Beide lijsten leggen we voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de definitieve Top20 verkeersonveilige plekken en welke plekken we de komende jaren aanpakken.

Stap 1: analyse van ongevallen- en slachtoffercijfers

Op basis van ongevallencijfers in de periode 2014 tot en met september 2018  is een lijst van 20 gevaarlijke plekken gemaakt. Er is hierbij niet alleen naar het aantal ongevallen gekeken, maar ook naar het soort ongeval. Ongevallen met gewonden wegen zwaarder dan alleen blikschade. Ook is gekeken of er iets aan de inrichting van de weg gedaan kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De lijst op basis van cijfers en de bijbehorende raadsinformatiebrief is te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Stap 2: welke plekken vinden Dordtenaren verkeersonveilig?

Verkeersveiligheid is meer dan cijfers. Het is een gevoel. Ook als op een plek weinig ongevallen gebeuren, kan deze als verkeersonveilig ervaren worden. Dordtenaren kunnen daarom tot en met zondag 24 februari verkeersonveilige plekken aangeven via de link www.dordrecht.nl/Top20. Het is niet nodig om naam en emailadres achter te laten. Wel stellen we een aantal vragen over de plek die wordt aangewezen. Er zit geen limiet aan het aantal plekken dan kan worden aangewezen.

Het is geen wedstrijd. Het is niet zo dat de meest genoemde plek automatisch in de lijst komt of als eerste aangepakt wordt. Natuurlijk kunnen we niet al de gemelde plekken aanpakken. Wel gaan we de situatie van alle genoemde plekken bekijken.

Hoe verder?

De Top20 op basis van cijfers en de lijst met plekken die Dordtenaren aandragen, gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de definitieve Top20 verkeersonveilige plekken vast. Vervolgens bekijken we of en hoe we deze plekken de komende jaren kunnen aanpassen. Soms kan een kleine aanpassing een groot effect hebben. Soms kunnen we werkzaamheden ook koppelen aan onderhoudswerkzaamheden die toch al in uitvoering gaan.

Aanpak 3 plekken in 2019
In de begroting voor 2019 is geld gereserveerd voor verkeersveiligheid. Vooruitlopend op de definitieve Top 20 gaat de gemeente al aan de slag met drie punten die slecht scoorden in de analyse van ongevallen- en slachtoffercijfers kwam. Deze plekken horen bij de hoofd- of snelfietsstructuur. Het gaat om:

  •  Kruising Talmaweg – Galieilaan (Abraham Kuyperweg)
  •  Merwedestraat ter hoogte van de afritten N3
  •  Kruising Dubbeldamseweg-Zuid – Eemsteynstraat.

In de loop van 2019 moet blijken hoe deze punten veiliger gemaakt kunnen worden en of het haalbaar is alle drie de punten daadwerkelijk in 2019 uit te voeren.