30 km in 19e eeuwse Schil

De gemeenteraad heeft in 2013 het Verkeersstructuurplan Centrum vastgesteld. Eén van de maatregelen is de invoering van een 30 km-zone in het gebied 19e-eeuwse Schil.

Het invoeren van 30 km per uur in het gebied Schil moet bijdragen aan een betere leefbaarheid. Denk aan een betere luchtkwaliteit en minder geluidhinder. En het moet de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers verbeteren.

De aanpassingen zijn verdeeld in vier fases. De eerste fases zijn uitgevoerd en we zijn nu bezig met werkzaamheden van fase 4. Hierbij brengen we sinusdrempels aan, zorgen we voor versmalling van wegvakken en passen we verschillende bochten aan.

Gebied

Het gaat bij deze 30 km-zone over het hele gebied tussen de Oude Maas, de Korte Parallelweg, Havenstraat, Burg. de Raadtsingel, Toulonselaan en Oranjepark, de Oranjelaan, het Wantij en de Spuihaven en Spuiboulevard. De gebiedsontsluitingswegen in het gebied (de blauwe lijnen) blijven 50 km per uur.

Gebiedskaart: Oude Maas, Havenstraat, Burgemeester de Raadtsingel, Toulonselaan en Oranjepark, Oranjelaan, Wantij en de Spuihaven en Spuiboulevard

Download de kaart (pdf, 123 kB)

Actuele Werkzaamheden (fase 4)

Binnen de werkzaamheden van fase 4 vallen de volgende onderdelen:

1. Aanbrengen (sinus)drempels

Het plan is om in totaal 16 drempels in het gebied Schil aan te leggen. Kijk op de overzichtskaart of kaart met details voor de locaties van de geplande drempels. De Hallincqlaan en de Stooplaan worden vanwege de staat van het asfalt heringericht. Met bewoners van de Hallincqlaan en Stooplaan volgt overleg over de situatie in die straten.

Het doel van sinusdrempels is onder meer het verlagen van de rijsnelheid. Ook maken we zo de weg minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld versmallingen zorgen deze drempels er 24 uur per dag voor dat er minder hard gereden wordt. En dat is wat de gemeente en bewoners willen. Sinusdrempels leveren nauwelijks last op voor fietsers (de Fietsersbond is positief).

Onderzoek trillingen

We willen voorkomen dat de sinusdrempels schade of teveel trillingen veroorzaken. Na een eerder gemeentelijk onderzoek heeft het externe bureau 4Risk eind 2017/begin 2018 onderzoek uitgevoerd. Deze deskundigen hebben een risicoanalyse en trilling prognose (voorspelling) gemaakt. De conclusie van het uitgevoerde onderzoek was dat de drempels op de voorgenomen locaties naar verwachting voldoen aan SBR-richtlijn A. Hierdoor is de kans op schade aanvaardbaar klein.

Zoals afgesproken heeft 4Risk rond de aanleg van de sinusdrempels in de Albert Cuypsingel trillingsmetingen uitgevoerd en verder advies uitgebracht. Daarnaast zijn de snelheidseffecten inzichtelijk gemaakt . De uitslagen van alle onderzoeken kunt u vinden onder het kopje 'Uitgevoerde onderzoeken naar snelheid, schade en trillingen'. De rapportages van de onderzoeken zijn integraal opgenomen.

2. Wegversmallingen

De plannen om de rijbanen smaller te maken van de Singel en de Groenedijk zijn uitgewerkt in tekeningen. Het gaat om de:

(Klik op de straatnaam voor de tekening.)

3. Bochten aanpassen

De plannen om een aantal bochten aan te passen zijn uitgewerkt in tekeningen. Het gaat daarbij om de:

(Klik op de naam van kruising voor de tekening.)

Bewonersbijeenkomst en inspraak

Zoals gebruikelijk heeft over de verdere onderzoeksresultaten en over de concrete plannen voor versmalling van wegvakken en aanpassing van de bochten overleg plaatsgevonden met diverse disciplines zoals hulpdiensten, fietsersbond en met vertegenwoordigingen van buurtcomités.

Daarna ontvingen alle bewoners langs de Singel, Groenedijk en Sint Jorisweg een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op 14 februari 2019. Tijdens die bijeenkomst kregen de aanwezigen uitleg van de onderzoeksresultaten, de plannen tot versmalling van de rijbanen en aanpassing van de bochten.

Over de versmallingen en aanpassing van bochten was tot en met 28 februari 2019 inspraak mogelijk en kunnen vragen gesteld worden over de onderzoeksresultaten van 4Risk/IFCO. Daarna volgt verwerking van de inspraakreacties. 

De ontvangen opmerkingen zijn samengevat en op een rij gezet. Daarna beoordeeld en voorzien van een reactie. Daarnaast is er nog verder gesproken met bewoners over de wegvakken F. Bolsingel en S. van Hoogstratensingel.

Half mei 2019 hebben insprekers een brief met als bijlage het overzicht van de reacties en antwoorden ontvangen.

Ook zijn de bewoners van de F. Bolsingel met een brief geïnformeerd over wijzigingen in het plan: een kleine verschuiving van de drempel en ruimte voor een terras voor restaurant Ferdinands.

Planning
Eind 2019 is een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd. De Nicolaas Maessingel, Ferdinand Bolsingel en Van Hoogstratensingel hebben nu een versmalde rijbaan. Ook de parkeervakken, stoepen en bochten zijn aangepast. De aannemer is nog bezig met de laatste puntjes.
In januari werkt de aannemer aan de Groenedijk. De rijbaan is daar voor de helft afgezet. Dit betekent dat auto's alleen vanaf de Noordendijk richting de Hallincqlaan/Stooplaan kunnen rijden. Deze rijrichting is nodig voor snelle uitruk van de hulpdiensten. Er is rekening gehouden met de drukte door afsluiting van de Wantijbrug. De aannemer brengt nog drempels aan op de Groenedijk en Sint Jorisweg en eentje op de Albert Cuypsingel. Ook worden alle streepjes nog verwijderd. De aannemer gaat hiermee aan de slag zodra het weer goed is en de verkeerssituatie het toelaat. 

Herinrichting Hallincqlaan / Stooplaan

Vanwege de technische staat van het asfalt op de Hallincqlaan en Stooplaan en het Meerjaren OnderhoudsProgramma starten we in 2019 een apart proces om plannen voor herinrichting van deze straten te maken.

Eerdere besluitvorming en inspraak (fase 4)

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de besluitvorming, communicatie en inspraak tot medio 2018 rondom fase 4.

Na eerder overleg met buurtcomités is in maart 2018 een inloopbijeenkomst gehouden over de werkzaamheden. Bewoners van onder meer de Singel, St. Jorisweg, Hallincqlaan, Stooplaan en Groenedijk kregen huis aan huis een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Het plan, de achtergronden en meer informatie vindt u in de Notitie sinusdrempels en overige werkzaamheden (maart 2018). Onder punt 1 van die notitie staat een actuele meting van het verkeer. Ook leggen we het indicatieve beeld van de verkeersintensiteiten eind augustus 2017- situatie 2012 uit. In de notitie is onder punt 2 een overzicht opgenomen van de toen beoogde 12 sinusdrempels. De detailtekeningen van die locaties zijn ook te bekijken.

Als gevolg van de sinusdrempels mag geen sprake zijn van schade of van onacceptabele trilling. Na een eerder gemeentelijk onderzoek heeft 4Risk, een deskundig extern bureau, begin 2018 onderzoek uitgevoerd (risicoanalyse en trillingsprognose). De onderzoeksresultaten hebben zij daarna getoetst. Zie hiervoor het rapport en de bijlage. De conclusie van het uitgevoerde onderzoek is  dat bij de drempels op de beoogde locaties naar verwachting wordt voldaan aan SBR-richtlijn A, waardoor de kans op schade aanvaardbaar klein is.

Reacties op het voorstel

Na de bijeenkomst van maart 2018 bestond de mogelijkheid te reageren op het voorstel. Alle ontvangen reacties zijn op een rij gezet en er is een antwoord op gegeven.

Heel kort samengevat komen de reacties en de aanpassingen op het volgende neer: In zijn algemeenheid is -behalve in de Hallincqlaan en de Stooplaan- gevraagd om de aanleg van meer drempels. De plannen zijn naar aanleiding van de opmerkingen aangepast. In verschillende wegvakken zijn drempels toegevoegd en/of verschoven. In totaal gaat het om een pakket van 16 drempels. Kijk hiervoor op de kaartjes met de geplande drempels: overzicht en details.

Er zijn nauwelijks opmerkingen gemaakt over andere aanpassingen. Het gaat om de bochten rond de bestaande punaises, rijbaanversmalling van delen van de Singel en het weghalen van de optische markering. Deze aanpassingen vindt u onder punt 3 in de notitie.

Hallincqlaan en de Stooplaan

Uit de in 2018 gehouden inspraakronde bleek dat de meeste reacties op de aanleg van sinusdrempels positief zijn. Alleen bewoners in de Hallincqlaan en de Stooplaan zijn tegen de aanleg van de twee geplande sinusdrempels in die straten. Vanwege de slechte staat van het asfalt volgt in de Hallincqlaan en de Stooplaan herinrichting. De twee drempels leggen we daar voorlopig niet aan. Het plan is nu om de overige 14 drempels in het gebied Schil aan te leggen. Tegelijk met de aanleg van deze drempels volgt overleg met bewoners van de Hallincqlaan en Stooplaan over de herinrichting en de situatie in die straten.

Vervolg

Insprekers hebben eind juni 2018 een brief en bijlage met reacties en antwoorden ontvangen. Ook heeft de gemeente alle andere bewoners hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In de stukken is op alle opmerkingen ingegaan en informatie gegeven over de vervolgstappen in de tweede helft van 2018:

  1. Aanleg van sinusdrempels in de Albert Cuypsingel. Tegelijkertijd volgt de uitvoering van onderzoeken naar snelheid en de kans op schade of trillinghinder
  2. Uitwerking van plannen tot versmalling van de rijbanen van de Singel en de Groenedijk
  3. Uitwerking van de plannen tot aanpassing van een aantal bochten.
Uitgevoerde onderzoeken naar snelheid, schade en trillingen

Na de zomervakantie 2018 zijn drempels in de Albert Cuypsingel aangelegd. Zoals afgesproken zijn voorafgaand aan en volgend op de aanleg van de drempels verschillende onderzoeken uitgevoerd. Dit zijn onderzoeken naar de snelheid en de kans op schade of trillinghinder. Bij de laatste onderzoeken heeft het externe onderzoeksbureau 4Risk getoetst of voldaan wordt aan de richtlijnen voor schade en hinder door trillingen (SBR-A en B). Het bureau heeft vervolgadviezen uitgebracht.

drempels

a. Snelheid

De aanleg van sinusdrempels blijkt een goed effect te hebben op verlaging van de snelheid:

snelheid drempels
        
De onderzoeksresultaten (situatie voor en achteraf) zijn in een presentatie inzichtelijk gemaakt: Overzichten snelheid rond drempels.

b. Schade en trillinghinder

De nieuwe onderzoekrapporten van 4Risk zijn volledig opgenomen:

1. Uit de Prognose trillingen door verkeer over de 16 verkeersdrempel – 30 km Schil Dordrecht blijkt het optreden van schade door trillingen onwaarschijnlijk is. De aanleg van de beoogde 16 drempels heeft naar verwachting geen negatieve invloed aan gebouwen, met betrekking tot trillingschade.

2. Uit de rapportage Trillingsmetingen AC Singel blijkt:

Samenvattend

Op basis van de uitgevoerde trillingsmetingen kan worden geconcludeerd dat de grenswaarden van SBR-richtlijn A en richtlijn B door trillingen door passerend verkeer in de oude en nieuwe situatie niet worden overschreden.


3. In het Aanvullend advies trillingen door verkeer over een verkeersdrempel –30 km/h gebied Schil Dordrecht is opgenomen:

* m.b.t. de toets SBR-richtlijn A:

Op basis van de risicoanalyse, trillingsprognose en meetproef heeft de aanleg van sinusdrempels op de beschouwde locaties aan de Singel, Sint Jorisweg, Groenedijk, Hallincqlaan en Stooplaan naar verwachting geen negatieve invloed met betrekking tot trillingsschade aan gebouwen door trillingen van verkeer.


* m.b.t. de toets SBR-richtlijn B:

Op basis van de meetproef heeft de aanleg van sinusdrempels op de proeflocaties aan de Albert Cuypsingel geen negatieve invloed met betrekking tot hinder voor personen door trillingen van verkeer. De verwachting is dat op vergelijkbare locaties de aanleg van sinusdrempels geen negatieve invloed zal hebben met betrekking tot hinder voor personen door trillingen van verkeer.

Ter info: bij SBR-richtlijn B wordt geen onderscheidt gemaakt tussen categorie 2 en 3 en een fundering op palen of op staal.


Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de drempels een positieve invloed hebben op het verminderen van de snelheid. Wat betreft de kans op schade en trilling bestaat geen belemmering voor de aanleg van de overige drempels in het gebied.

Achtergrond en afgeronde werkzaamheden

De gemeenteraad heeft verspreid over verschillende jaren (vanaf 2015) de financiële middelen beschikbaar gesteld, die nodig zijn voor de uitvoering van deze verandering. Dat betekent dat we de aanpassingen in vier fasen uitvoeren. Ook heeft de gemeente subsidie aangevraagd en ontvangen van de Provincie Zuid-Holland voor verschillende onderdelen.

Na voorbereidende werkzaamheden is de snelheidslimiet vanaf 16 november 2015 in gegaan. Tegelijk heeft communicatie plaatsgevonden en zijn verschillende veranderingen aangebracht. Met organisaties en bewoners vindt steeds overleg plaats. Er worden adaptief (rekening houdend met de situatie na eerdere wijzigingen) nieuwe maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd. In 2019 gaat het nog om de aanleg van de sinusdrempels en versmalling van een aantal wegvakken. Ook passen we bochten op een aantal kruisingen aan.

Afgeronde werkzaamheden van fase 1 t/m3

Bekijk foto's en beschrijving van de afgeronde werkzaamheden tot nu toe in het document 'Afgeronde werkzaamheden - 30 km in de Schil'.

Onder het kopje 'informatiebladen' (factsheets) hieronder vindt u achtergronden van de diverse aanpassingen.

Informatiebladen

In het kader van de invoering van 30 km/h in het gebied Schil zijn verschillende factsheets opgesteld en verspreid. Het gaat om: