Admiraal De Ruyterweg en omgeving

De flats van Woonbron aan de M.H. Trompweg worden gesloopt en vervangen door eengezinswoningen. De M.H. Trompweg wordt omgevormd tot een verlenging van de groene zone vanuit het Wielwijkpark.

Bekijk het plan in de visie van Wielwijk (pdf, 11 MB).

Ontwerp herinrichting Van Gendtstraat en omgeving

Op maandag 8 april 2019 was er een inloopavond over het (concept)ontwerp van de herinrichting van de Van Gendtstraat en omgeving. De direct omwonenden van dit deelproject zijn per brief voor deze avond uitgenodigd. Tijdens deze avond is het ontwerp gepresenteerd. Inmiddels is het ontwerp definitief. Indien u niet aanwezig was en vragen heeft over het definitieve ontwerp (377 kB) kunt u contact opnemen met mevrouw D. Londt via email of telefoonnummer 078-7704296.

Afsluiting Simon de Danserweg voor aanleg rotonde

Maandag 20 april 2020 09:00 uur tot en met 10 juli 2020 18:00 uur is de Simon de Danserweg dicht. De weg is gesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers. Tijdens de afsluiting maken we een grondkerende constructie van betonelementen. Daarna starten de werkzaamheden voor een nieuwe rotonde. Dit om een aansluiting te maken met de vernieuwde Admiraal de Ruyterweg. De route voor auto's en fietsers staat met omleidingsborden aangegeven. Voetgangers volgen de omleiding voor fietsers.

Tijdens de werkzaamheden proberen wij overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht via het e-mailadres wielwijk@mourik.com.

De nieuw te maken ontsluitingsweg, de Admiraal de Ruyterweg, komt direct naast de A16 waar nu het fietspad ligt. De nieuwe ontsluiting loopt straks vanaf het Admiraalsplein via de Van Spilbergenstraat, de Admiraal de Ruyterweg, via de nieuw te maken rotonde naast het viaduct op de Simon de Danserweg en dan of via de Mijlweg of via de M.H. Trompweg voor de SSF en Watersteyn langs.

Het terrein langs de Admiraal de Ruyterweg wordt ook opnieuw ingericht. Hier komen nieuwe watergangen (sloten). Om de wijk klimaat bestendiger te maken worden de nieuwe sloten gegraven ten westen van de Cornelis Evertsenstraat. Op dit moment ligt daar een grote betonnen buis onder de grond die het regenwater afvoert. Die buis wordt verwijderd en hier komen de nieuwe sloten voor terug.

Om deze nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen vinden de komende jaren veel werkzaamheden plaats. Hieronder op hoofdlijnen een opsomming van de werkzaamheden:

Kap bomen Van der Zaanstraat

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor de 4 bomen achter de woningen aan de Van der Zaanstraat 1 t/m 1. De kapvergunning is op 5 november verleend. De bomen worden gekapt om ruimte te maken voor de woningbouw van Heijmans op de M.H. Trompweg (project Tromppark). Indien er geen bezwaar wordt ingediend, geeft de gemeente opdracht om de 4 bomen in week 52 te kappen. De bomen worden volgende week al gekapt, omdat deze overlast veroorzaken bij omwonenden.

Naast deze 4 bomen, worden nog 7 andere bomen gekapt. Voor die bomen is geen kapvergunning nodig.

bomenkap
 

Aanpassingen talud

Op de plaats van de toekomstige rotonde wordt een deel van het talud afgegraven en voorzien van 'gewapende grond'. Dit is een techniek die er voor zorgt dat op een beperkte oppervlakte met steile wanden toch een stabiele rotonde aangelegd kan worden. Het talud wordt beplant met een fraaie bodembedekker.

Betonnen wand

Aan de kant van de Short Stay Facility van Woonbron wordt een betonnen wand geplaatst, zoals ook bij de Mijlweg is toegepast. Dit wordt een wand van Terre Arme.

Extra belasting met zand

Omdat we in een zettingsgevoelig gebied wonen (verzakkingen) wordt ter plaatse van de rotonde en de Cornelis Evertsenstraat een 'overhoogte' van zand opgebracht. Hiermee worden de zettingen van de grond versneld opgevangen. Het zand wordt afgedekt met grond om het stuiven van zand te voorkomen. Na de zettingsperiode van het zand en de riolering wordt de Admiraal de Ruyterweg definitief aangelegd.

Vervanging riolering Cornelis Evertsenstraat - Van Spilbergenstraat

 Een nieuw gezicht in de wijk: Kuipers Infra uit Strijen. Komende tijd vervangen zij de riolering in de Cornelis Evertsenstraat en de Van Spilbergenstraat. Ook treft Kuipers voorbereidingen voor de aanleg van de toekomstige Admiraal de Ruyterweg. Op 17 september wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden rond de Admiraal de Ruyterweg. Op 1 oktober start Kuipers met het vervangen van het riool. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 volledig afgerond. Kijk hier voor meer informatie over de werkzaamheden van Kuipers Infra.

Sloop houten verenigingsgebouw Van Gendtstraat

Vanwege de slechte staat van het houten verenigingsgebouw aan de Van Gendtstraat 6, heeft de gemeente besloten dit gebouw te laten slopen. De gemeente heeft opdracht gegeven aan Vissers Sloopwerken om de sloop uit te voeren.
Vissers Sloopwerken start op 29 oktober a.s. met de werkzaamheden. Zij zullen eerst beginnen met het verwijderen van asbest uit het gebouw. Aansluitend wordt het gebouw zelf gesloopt. Verwachting is dat de sloop eind november wordt afgerond.
Indien u vragen heeft over de sloop, kunt u contact opnemen met de heer M. van Leeuwen van gemeente Dordrecht. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 078-770 4868 of per mail.

Voorlopige Planning

• Vervangen riool C. Everstenstraat en Van Spilbergenstraat: mei 2018 - november 2018
• Voorbelasting en gewapende grond tbv rotonde: september 2018 -  februari 2019
• Graven watergangen: september 2018 - oktober 2018 
• Zettingsperiode: 2019
• Start aanleg Admiraal de Ruyterweg: eind 2019
• Oplevering Admiraal de Ruyterweg: medio 2020