Herinrichting Vest

De gemeente Dordrecht wil de Vest opnieuw gaan inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug.

Een herinrichting is nodig omdat:

  •  Dit gedeelte van de Vest de laatste locatie is in de binnenstad waar nog asfalt ligt. Door het aanbrengen van klinkerverharding wordt aangesloten op de inrichting van de binnenstad;
  •  Langs dit gedeelte van de Vest staan beeldbepalende grote bomen. Deze grote bomen veroorzaken wortelopdruk waardoor de kwaliteit van de verharding in de rijweg en parkeervakken verslechtert. Om de bomen in stand te houden is het noodzakelijk dat er parkeerplaatsen worden verwijderd zodat de wortels meer ruimte krijgen. Totaal   worden er binnen het projectgebied 21 'betaald kort parkeren' parkeerplaatsen verwijderd aan de zijde van de Spuihaven. Aan de zijde van de bebouwing wordt één vak extra toegevoegd door het aanpassen van de belijning;
  •  Vest is hoofdfietsroute, door herinrichting wordt de rijbaan veiliger en fietsvriendelijker.

De herinrichting van de Vest is een mooie gelegenheid om ruimtelijke kwaliteit aan dit gebied toe te voegen. Het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit bestaat onder meer uit: veiliger route voor fietsverkeer, meer beleving voor bewoners en bezoekers, meer zitgelegenheid, meer groen en fietsparkeerplaatsen.
De veiligheid voor fietsers wordt verbeterd door het verwijderen van eenentwintig parkeerplaatsen (zijde Spuihaven). In- en uitdraaiend autoverkeer veroorzaakt op dit moment onveilige situaties en verstoord de doorstroming richting parkeergarage Drievriendenhof. 
In de planvorming wordt gelijktijdig het vervangen van de verharding op de Johan Wittbrug meegenomen.

Planning

De planning is dat de werkzaamheden starten in september 2019. De Vest is eind november 2019 weer bereikbaar voor alle verkeer. 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De aannemer voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Hiermee wordt hinder zoveel als mogelijk beperkt.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid op dit gedeelte van de binnenstad. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden wordt met bebording de werkzaamheden aangekondigd. In verband met de beperkte bereikbaarheid is het noodzakelijk dat derden zoals leveranciers, pakketbezorgers, geldtransporten e.d. waar u contact mee hebt tijdig worden geïnformeerd. Hierbij dan ook het verzoek dat u deze belanghebbenden informeert.

Parkeren

Tijdens de wegwerkzaamheden is het niet/heel beperkt mogelijk om uw auto in de Vest en Bagijnhof te parkeren. Parkeergarage Drievriendenhof is wel bereikbaar, eventueel met een omleiding. De woningen blijven te voet bereikbaar, eventueel met loopschotten.

Werktijden

De mogelijkheid bestaat dat de aannemer ook werkzaamheden verricht buiten reguliere werktijden. Dit wordt gedaan om de duur van de werkzaamheden te verkorten zodat het project eerder gereed is.

Informatie en vragen tijdens de uitvoering

U wordt voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rechtstreeks geïnformeerd door de aannemer. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een informatiebrief.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de heer A. Plaisier, telefoonnummer 078-770 4626 of a.plaisier@dordrecht.nl